ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีแผนดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานที่ก่อให้เกิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพอย่างมีขั้นตอน รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่ของสมาชิกของ อวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกตามเป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” แผนที่ 2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย

ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-16.00 น

ณ ห้อง 132, 422 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


กิจกรรม Com Camp 2018
สายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561
“90’s ย้อนเวลากลับไปจ๊าบ”
วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561
ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

กำหนดการ

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เวลา

กิจกรรม

๐๖.๐๐ น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม บริเวณหน้าอาคารห้องพักครูสายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๐๗.๐๐ น.

เดินทางออกจากวิทยาลัยฯ ไปยังจังหวัดราชบุรี

๑๒.๐๐ น.

เดินทางถึงภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.

กิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง พร้อมตรวจค้นกระเป๋าเดินทางทุกคน

๑๔.๐๐ น.

เก็บกระเป๋าเข้าห้องพัก เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมฐาน

๑๔.๓๐ น.

กิจกรรมฐาน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑๗.๐๐ น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น พร้อมกิจกรรมการแสดง

แต่งกายภายใต้  “๙๐ ย้อนเวลากลับไปจ๊าบ

๒๐.๐๐ น.

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญจากรุ่นพี่และครูอาจารย์

๒๑.๐๐ น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

๒๓.๐๐ น.

ตรวจความเรียบร้อยทุกห้องพัก

 

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บกระเป๋า เตรียมออกจากที่พัก

๐๙.๐๐ น.

เดินทางออกจากที่พัก ไปยังสวนน้ำ The resort water park

๑๐.๓๐ น.

เดินทางถึงสวนน้ำ The resort water park

๑๔.๓๐ น.

เตรียมความพร้อมและออกเดินทางกลับสู่วิทยาลัยฯ

๑๙.๐๐ น.

เดินทางกลับถึงยังวิทยาลัยฯ โดยสวัสดิภาพ


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ

ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

ณ สนามหน้าอาคาร 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีแผนดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานที่ก่อให้เกิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพอย่างมีขั้นตอน รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่ของสมาชิกของ อวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกตามเป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” แผนที่ 2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย

ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น

ณ ห้อง 122 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีแผนดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานที่ก่อให้เกิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพอย่างมีขั้นตอน รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่ของสมาชิกของ อวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกตามเป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” แผนที่ 2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี
  2. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด
  3. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ
  4. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศและสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2024 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand