ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


นักเรียน นักศึกษาชาย สัญชาติไทย อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ที่เกิดปี พ.ศ. 2542 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62) หรือที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (เกณฑ์ทหาร) ในปี พ.ศ. 2563 ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ดำเนินการยื่นเรื่องได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 

สำหรับผู้ที่เคยยื่นขอผ่อนผันในปีที่ผ่านมา หรือจากสถาบันเดิมแล้วนั้น ไม่ต้องยื่นขอผ่อนผันอีก

เอกสารที่ต้องนำมายื่น

 1. สำเนา สด.9  จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนา สด.35  จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ชุด
 5. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา  จำนวน 2 ชุด

* เอกสารทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน *


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โทร.  02 924 7601 - 5 ต่อ 301


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน


ประกาศรายชื่อ


Pro Academy

สถาบันแห่งการสร้างสรรค์มืออาชีพสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

แนวทางการดำเนินการ

 • ทำให้ผู้เรียนตะหนักถึงความสำคัญในการเป็นมืออาชีพ
 • เผยแพร่ผู้เรียนรับรู้ลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ
 • มอบเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆ แก่ผู้เรียน ทุกภาคเรียน
 • มอบเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพแก่ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ในปีที่สำเร็จการศึกษา

เกียรติบัตร

เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย 8 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ เกียรติบัตร คุณสมบัติ
1 ความเป็นมืออาชี่พด้านความตรงต่อเวลา
 • การเข้าเรียน / เข้าเรียนตรงเวลาเสมอ
 • การลาหรือขาดเขียน / ลาหรือขาดเรียนน้อย เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2 ความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ
 • การส่งงาน / ส่งงานครบและตรงเวลาเสมอ
3 ความเป็นมืออาชีพด้านการสร้างนวัติกรรม
 • มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม / ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัดขึ้นไป
 • แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่โดดเด่น
4 ความเป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ
 • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาต่างๆ (การแข่งขันของสถาบันการศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง)
 • ได้รับคำชมเชยจากองค์กรหรือสถานประกอบการระหว่างการฝึกงาน (ต้องเป็นองค์กรหรือสถานประกอบการที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้เรียน)
 • ได้รับรางวัลด้านกีฬา
5 ความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้นำ
 • มีความเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งกิจกรรมในหรือนอกสถาบันและโครงการต่างๆ
 • การกล้าแสดงออก
6 ความเป็นมืออาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม
 • ซื่อสัตย์ เป็นผู้ประพฤติตรงโดยยึดถือความจริง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจจริง ไม่ปิดบังอำพรางสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง เก็บสิ่งของมีค่าได้แล้วส่งคืน
 • มีวินัย มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตนมุ่งหวัง
 • มีความพอเพียง มีความพอประมาณมีเหตุมีผล เดินสายกลาง มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการรับผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน และอาศัยความรอบคอบในการวางแผนและดำเนินการ
 • มีมารยาทงดงาม
7 ความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์กับทุกคน
8 ความเป็นมืออาชีพด้านจิตอาสา
 • เป็นผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรื่องเทคนิดการประยุกต์และการสร้างเว็บไซค์พื้นฐาน (ออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจผู้ชม)

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 142 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

ประจำปีการศึกษา 2561


วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
เวลา กำหนดการ
8.00 - 8.30 น. นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียน
9.00 - 9.15 น. นักเรียน นักศึกษา ร่วมถ่ายภาพกับคณะอาจารย์
9.15 - 12.00 น. นักเรียน นักศึกษา เข้าห้องประชุม
เพื่อซ้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
12.45 น.  นักเรียน นักศึกษา ทุกคน พร้อม ณ ห้องประชุม
เพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
13.00 - 15.00 น. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 088-003-6797

Line: @WAC1995


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ผลงาน "Dusit Zoo Simulator" วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงและประกวด ในนิทรรศการนานานชาติ "Digital Thailand Big Bang 2018 : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน" ภายใต้แนวคิด "Thailand Big Data" จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเตอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ซึ่งผลงาน "Dusit Zoo Simulator" ได้รับรางวัล "Big Bang Inventor" จากการร่วมจัดแสดงและประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยสู่ยุค 4.0 รุ่นอาชีวะศึกษา ในวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยมี พณ ท่าน พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าเยี่ยมชมบูธของวิทยาลัยฯหน้าที่ 1 จาก 3

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2020 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu