ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย
การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ “แบบ ร่วมมือ”  ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2  สาขาการบัญชี นางทศันีย์ บรรลือพรศกัดิ์  Download
การเปรียบเทียบการเรียนแบบร่วมมือวิธี STAD กับวิธีการสอนแบบ วิธีการสอนแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการ บัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาการบัญชี  นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล  Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า โดยจัดกิจกรรมการสอนแบบ learning by doing ด้วยหลัก 5ค  นายภัทรุท  นามเมือง  Download
ชื่อเรื่องนวัตกรรมสื่อคอมพิวเตอร์ ระบบคลังข้อสอบ - แบบทดสอบและประเมินผลอตัโนมัติ นายสุจิต  แสงวิโรจนพฒัน์  Download
งานวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย
การศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์การใช้ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement  Theory)   ในการสร้างความรับผิดชอบต่อผู้เรียนที่รับรู้ได้ช้า ในวิชาการขายเบื้องต้น 2 รหัสวิชา  2200-1005 นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน Download
การสำรวจความคดิเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาเพศศึกษาในสถานศึกษา นางเกษมศรี  แป้นสุข Download
การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ “แบบจับคู่เพื่อนคู่คิด” ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2  สาขาการบัญชี  นางทศันีย์   บรรลือพรศักดิ์ Download
เรื่อง  การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 โดยจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยวิธี TGT ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาการบัญชี  อาจารย์ทพิวรรณ  ดีไพศาลสกุล  Download
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติ ต่อวิชากิจกรรมพิมพ์ดีดไทยอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 3 ห้อง 602 แผนกการตลาด รอบเช้า (กรณีศึกษา)  นางธาริณี  ฟุ้งสาคร  Download
การใช้เกมแบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการสอบวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระหว่างการใช้โปรแกรม Kahoot! กับการสอบปกติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ว่าที่ร.ต.นพอนนต์  ชาครจิรเกียรติ  Download
เทคนิควิธีการแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ส่งงานห้อง 402 ช นางสาวประทมุพร  จันทร์ศรี Download
การแก้ปัญหาการออกเสียง ขว ให้ถูกต้อง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 1 (ห้อง 405)  นางสาวปริม  ศรประสิทธิ์  Download
งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์  เรื่องความรู้เบื้องต้นองค์ประกอบศิลป์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  นางพชร หมายนาค  Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการจัดแสดงสินค้า  โดยจัดกิจกรรมการสอนแบบ learning by doing   ของนักศึกษาระดับชนั้ปวช.2 สาขาการขาย นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร Download
เรื่อง  ผลการทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ learning by doing วิชาภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดากับการบัญชี ของนักเรียน 501 สาขาการบัญชี  อาจารย์ภัทรุท  นามเมือง  Download
การใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำมาพัฒนาการเรียนวิชาากิจกรรม   2 นายเรืองสันต์  จันมาค้อ Download
การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ จากแบบฝึกการอ่านออกเสียง Pronunciation จากหนังสือเรียน Different  นางสาวศมนภัสส  ศรีสำราญ  Download
การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี  อาจารย์ศิลาพร  ผลวงศ์  Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการปัดตัวเลขทศนิยมโดยใช้ใบงาน นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส  Download
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึษาชั้น ปวช.3  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  อาจารย์สธุรรธ อดทน Download
การเรียนการสอนแบบกลุ่มเป็นสำคัญ วิชาโปรแกรมกราฟิก (2204-2105)  นักเรียนห้อง 504ช  นางสาวสุนิษา ทองสุข  Download
การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  ตามทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ นายสุวรรณ  แสงดาว Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกปฎิบัติของนักเรียน ระดับชั้นปวช.2 ห้อง 504ช  สาขาคอมพิวเตอร์ นางอรทัย  ชินนะประภา Download
การสำรวจพฤตกิรรมและความพงึพอในการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษารอบเช้า ในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ว่าที่ร.ต.หญิงอรวดี เข้มแข็ง  Download
การปรับพฤตกิรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับผู้เรียน ในรายวิชา การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ นางสาวอรุาพร คำสิม  Download

2559

ข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการ

2560

ข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการ

2561

ข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2022 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu