ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย
การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ “แบบ ร่วมมือ”  ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2  สาขาการบัญชี นางทศันีย์ บรรลือพรศกัดิ์  Download
การเปรียบเทียบการเรียนแบบร่วมมือวิธี STAD กับวิธีการสอนแบบ วิธีการสอนแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการ บัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาการบัญชี  นางสาวทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล  Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า โดยจัดกิจกรรมการสอนแบบ learning by doing ด้วยหลัก 5ค  นายภัทรุท  นามเมือง  Download
ชื่อเรื่องนวัตกรรมสื่อคอมพิวเตอร์ ระบบคลังข้อสอบ - แบบทดสอบและประเมินผลอตัโนมัติ นายสุจิต  แสงวิโรจนพฒัน์  Download
งานวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย
การศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์การใช้ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement  Theory)   ในการสร้างความรับผิดชอบต่อผู้เรียนที่รับรู้ได้ช้า ในวิชาการขายเบื้องต้น 2 รหัสวิชา  2200-1005 นางกานต์ชนา  คงฤทธิ์ระจัน Download
การสำรวจความคดิเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาเพศศึกษาในสถานศึกษา นางเกษมศรี  แป้นสุข Download
การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ “แบบจับคู่เพื่อนคู่คิด” ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2  สาขาการบัญชี  นางทศันีย์   บรรลือพรศักดิ์ Download
เรื่อง  การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 โดยจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยวิธี TGT ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาการบัญชี  อาจารย์ทพิวรรณ  ดีไพศาลสกุล  Download
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติ ต่อวิชากิจกรรมพิมพ์ดีดไทยอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 3 ห้อง 602 แผนกการตลาด รอบเช้า (กรณีศึกษา)  นางธาริณี  ฟุ้งสาคร  Download
การใช้เกมแบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการสอบวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระหว่างการใช้โปรแกรม Kahoot! กับการสอบปกติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ว่าที่ร.ต.นพอนนต์  ชาครจิรเกียรติ  Download
เทคนิควิธีการแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ส่งงานห้อง 402 ช นางสาวประทมุพร  จันทร์ศรี Download
การแก้ปัญหาการออกเสียง ขว ให้ถูกต้อง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 1 (ห้อง 405)  นางสาวปริม  ศรประสิทธิ์  Download
งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์  เรื่องความรู้เบื้องต้นองค์ประกอบศิลป์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  นางพชร หมายนาค  Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการจัดแสดงสินค้า  โดยจัดกิจกรรมการสอนแบบ learning by doing   ของนักศึกษาระดับชนั้ปวช.2 สาขาการขาย นางสาวพรทรัพย์  รักมิตร Download
เรื่อง  ผลการทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ learning by doing วิชาภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดากับการบัญชี ของนักเรียน 501 สาขาการบัญชี  อาจารย์ภัทรุท  นามเมือง  Download
การใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำมาพัฒนาการเรียนวิชาากิจกรรม   2 นายเรืองสันต์  จันมาค้อ Download
การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ จากแบบฝึกการอ่านออกเสียง Pronunciation จากหนังสือเรียน Different  นางสาวศมนภัสส  ศรีสำราญ  Download
การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี  อาจารย์ศิลาพร  ผลวงศ์  Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการปัดตัวเลขทศนิยมโดยใช้ใบงาน นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส  Download
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึษาชั้น ปวช.3  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  อาจารย์สธุรรธ อดทน Download
การเรียนการสอนแบบกลุ่มเป็นสำคัญ วิชาโปรแกรมกราฟิก (2204-2105)  นักเรียนห้อง 504ช  นางสาวสุนิษา ทองสุข  Download
การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  ตามทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ นายสุวรรณ  แสงดาว Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกปฎิบัติของนักเรียน ระดับชั้นปวช.2 ห้อง 504ช  สาขาคอมพิวเตอร์ นางอรทัย  ชินนะประภา Download
การสำรวจพฤตกิรรมและความพงึพอในการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษารอบเช้า ในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ว่าที่ร.ต.หญิงอรวดี เข้มแข็ง  Download
การปรับพฤตกิรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับผู้เรียน ในรายวิชา การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ นางสาวอรุาพร คำสิม  Download

2559

ข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการ

2560

ข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการ

2561

ข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2024 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand