ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ปีการศึกษา 2564

นายรัตนชัย ปูเต๊ะ

นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด


ปีการศึกษา 2563

นางสาวดารณี ทับทิมไทย

นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการตลาดปีการศึกษา 2562

นายกอบการ เดชานุวัติ

นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด

นางสาวปริชาติ สุขคง

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ


ปีการศึกษา 2561

นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจปีการศึกษา 2559

นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย

นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรินทร์ วงค์แก้ว

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการตลาดปีการศึกษา 2558

นางสาวศุภลักษณ์ ใจสาร

นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด

นางสาวธนพร ชูจันทร์

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจปีการศึกษา 2557

นางสาวพรทิพย์ ยุติศาสตร์

นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการขาย

นางสาวโสรญา ลือยาม

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu