ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เดิมชื่อ โรงเรียนวานิชพณิชยการ ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 หมู่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก (ประมาณ ก.ม. 34) ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5 เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 เป็นสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเอกชน อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ในการกำกับดูแลของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจารย์สุทัศน์ จุลชาต ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 40 ปี อีกทั้งยัง เป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้งโรงเรียนในภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อตั้งโรงเรียนพณิชยการที่มีมาตรฐานสูง ในจังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

พ.ศ. 2538
เปิดสอนเพียงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการขาย  มีผู้เรียนจำนวน 47 คน และใช้อาคารเรียนเพียง 1 หลัง ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 7 ไร่ 31 ตารางวา มีอาคารรวมทั้งสิ้น 6 หลัง แบ่งเป็นห้องเรียน 21 ห้องและห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง
พ.ศ. 2539
ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. 2541
ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2542
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาการขาย และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542–2546 ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยเอกชนในระดับอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาครบทุกสาขาวิชาที่เปิดทำการสอน
ปีการศึกษา 2542
ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ซึ่งจากผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้พยายามที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทางจิตใจที่นำไปสู่พฤติกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ปีการศึกษา 2543
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการพัฒนาจิตพิสัยภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ในเขตการศึกษา 1 ซึ่งคัดเลือกจากวิทยาลัยที่เข้าร่วมประกวดจาก 5  จังหวัด คือ นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ และนครปฐม     
ปีการศึกษา 2546
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสมศ. และได้รับการประเมินอยู่ในระดับดี
ปีการศึกษา 2548
ได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นเป็นปีแรก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้มีสาขาวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของสังคมและความถนัดของผู้เรียนอยู่เสมอ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้เป็นสถาบันทางการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่น โดยได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาการการจัดการขึ้นภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจอีกด้วยและมีแนวความคิดที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้สูงขึ้นในระดับปริญญาโทต่อไป
ปีการศึกษา 2550
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีผลประเมินระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับคะแนน 4.20 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ปีการศึกษา 2551
ได้เพิ่มหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนที่จบในสาขาภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลัก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้มีสาขาวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของสังคมและความถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ
ปีการศึกษา 2552
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงาน รับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา การพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ดีดไทยเครื่องพิมพ์ดีด อังกฤษ, เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า, ทักษะการเสนอขาย และ เชียร์ลีดเดอร์
ปีการศึกษา 2553
ได้เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยได้เพิ่มสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา
ปีการศึกษา 2555
ได้รับเกียรติบัตร ความร่วมมือในการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน CAI ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปให้กับชุมชนและสังคม โดยเป็นศูนย์การอบรม จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปีการศึกษา 2556
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันที่ 24,25,27 มกราคม 2557

ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันอังคารที่ 28 วันพฤหัสบดีที่ 30 และวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

- ได้ปรับลดหลักสูตรลง 2 สาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คือ สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารจัดการเรียนการสอน และได้เพิ่มสาขาวิชาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขางานภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ปีการศึกษา 2557

- ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้น ปวช. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับ ปวช.1

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นางสาวพรทิพย์ ยุติศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการขาย
2) นางสาวโสรญา ลือยาม นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี

ปีการศึกษา 2558
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ

1) นางสาวศุภลักษณ์ ใจสาร นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด
2) นางสาวธนพร ชูจันทร์ นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ปีการศึกษา 2559
ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้น ปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มใช้ในระดับชั้นปวส.1

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2) นางสาวพัชรินทร์ วงค์แก้ว นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการตลาด

- นายชยุต จุลชาต ได้มอบเอกสารงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาการคิด สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับปวช.2 โรงเรียนวานิชพณิชยการ ให้กับนายชัยวัฒน์ สุมังคะละ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร ใช้สำหรับเขียนเอกสารคู่มือครูเพื่อฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียน ในช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

ปีการศึกษา 2560
ได้รับการรับรองมาตรฐานการอาชีวศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ได้รับคะแนน 80.84 มีผลประเมินอยู่ในระดับดี

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อ รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นางสาวศศิวิมล ไกรวงษ์ นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการตลาด
2) นางสาวอังควิภา วงศ์ขำ นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการตลาด

ปีการศึกษา 2561
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 คน คือ นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาภาคตะวันอออกและกรุงเทพมหานคร จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการกยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5 เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุน "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น จากเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในงาน “สิ่งแวดล้อมศึกษา” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีการศึกษา 2561 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
ปีการศึกษา 2562
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นายกอบการ เดชานุวัติ นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด
2) นางสาวปริชาติ สุขคง นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
- ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นปวช. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับชั้น ปวช.1
- เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น" วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 จากเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
- เกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2562 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
-เกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
- เกียรติบัตรให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 ณ จังหวัดนนทบุรี จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงาน DSN Open House 2019 “เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวไกลการเรียนรู้ สู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
- เกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21” จากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ MK OPEN HOUSE ‘2019 “ก้าวไกลสู่สากล บนวิถีความพอเพียง” จากโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
- ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
- ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
- ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)
- ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวัดพิกุลเงิน
ปีการศึกษา 2563
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 คน คือ นางสาวดารณี ทับทิมไทย นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการตลาด
- ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับชั้น ปวส.1 โดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
- ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง" จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ในงาน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นายสิตางศุ์ จุลชาต ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ” ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
- ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับชั้น ปวส.1
ปีการศึกษา 2564
- ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ได้รับเกียรติบัตรให้การสนับสนุน และเข้าร่วมนำเสนอผลงาน กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “GREEN & CLEAN โรงเรียนสีขาว ปีที่ 4” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ชื่อผลงาน “คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาดสั่งการผ่านเครือข่ายสมาร์ทโฟน” ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ จัดแสดงภายในงาน
- ได้รับเกียรติบัตรได้เข้าร่วมนำแสดง เสนอผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563 มีผลงานดีเด่น จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
- ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและทักษะวิชาชีพ และนายปวรุตม์ ขาวเหลือง ได้รับเชิญจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ให้เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมบูรณาการในรายวิชาสัมมนา ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ วันที่ 25 กันยายน 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ในทุกๆ ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์,พิมพ์ดีดไทย,พิมพ์ดีดอังกฤษ,พิมพ์ดีดไฟฟ้าและทักษะการเสนอขาย โดยให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญและความมั่นใจในตัวเอง สนับสนุนการจัดทำโครงงานวิชาชีพในทุกสาขางาน การทำกิจกรรมในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจและนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ฝึกฝนการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเสริมศักยภาพการทำงานในอนาคต และสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจากผลการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพที่จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และการแข่งขันทางทักษะวิชาชีพ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้เป็นผู้เรียนรู้และ ฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญและความมั่นใจในตัวเอง โดยสามารถดูได้จากผลการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ทางวิทยาลัยได้รับรางวัลในการแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี จากผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทางวิทยาลัยได้พยายามที่จะพัฒนานักเรียนให้มี คุณลักษณะทางจิตใจที่นำไปสู่พฤติกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2022 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu