ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เดิมชื่อ โรงเรียนวานิชพณิชยการ ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 หมู่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก (ประมาณ ก.ม. 34) ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5 เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 เป็นสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเอกชน อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ในการกำกับดูแลของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจารย์สุทัศน์ จุลชาต ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 40 ปี อีกทั้งยัง เป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้งโรงเรียนในภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อตั้งโรงเรียนพณิชยการที่มีมาตรฐานสูง ในจังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

พ.ศ. 2538
เปิดสอนเพียงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการขาย  มีผู้เรียนจำนวน 47 คน และใช้อาคารเรียนเพียง 1 หลัง ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 7 ไร่ 31 ตารางวา มีอาคารรวมทั้งสิ้น 6 หลัง แบ่งเป็นห้องเรียน 21 ห้องและห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง
พ.ศ. 2539
ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. 2541
ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2542
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาการขาย และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542–2546 ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยเอกชนในระดับอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาครบทุกสาขาวิชาที่เปิดทำการสอน
ปีการศึกษา 2542
ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ซึ่งจากผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้พยายามที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทางจิตใจที่นำไปสู่พฤติกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ปีการศึกษา 2543
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการพัฒนาจิตพิสัยภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ในเขตการศึกษา 1 ซึ่งคัดเลือกจากวิทยาลัยที่เข้าร่วมประกวดจาก 5  จังหวัด คือ นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ และนครปฐม     
ปีการศึกษา 2546
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสมศ. และได้รับการประเมินอยู่ในระดับดี
ปีการศึกษา 2548
ได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาการการจัดการขึ้นภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2550
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีผลประเมินระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับคะแนน 4.20 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ปีการศึกษา 2552
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงาน รับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา การพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ดีดไทยเครื่องพิมพ์ดีด อังกฤษ, เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า, ทักษะการเสนอขาย และ เชียร์ลีดเดอร์
ปีการศึกษา 2553
ได้เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยได้เพิ่มสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา
ปีการศึกษา 2556
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันที่ 24,25,27 มกราคม 2557

ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันอังคารที่ 28 วันพฤหัสบดีที่ 30 และวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

- ได้ปรับลดหลักสูตรลง 2 สาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คือ สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการท่องเที่ยว และได้เพิ่มสาขาวิชาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขางานภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ปีการศึกษา 2557

- ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้น ปวช. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับ ปวช.1

-นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นางสาวพรทิพย์ ยุติศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการขาย
2) นางสาวโสรญา ลือยาม นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี

ปีการศึกษา 2558

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นางสาวศุภลักษณ์ ใจสาร นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด
2) นางสาวธนพร ชูจันทร์ นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ปีการศึกษา 2559

- ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้น ปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มใช้ในระดับชั้นปวส.1

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2) นางสาวพัชรินทร์ วงค์แก้ว นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการตลาด

ปีการศึกษา 2560

- ได้รับการรับรองมาตรฐานการอาชีวศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ได้รับคะแนน 80.84 มีผลประเมินอยู่ในระดับดี

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อ รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นางสาวศศิวิมล ไกรวงษ์ นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการตลาด
2) นางสาวอังควิภา วงศ์ขำ นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการตลาด

ปีการศึกษา 2561

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 คน คือ นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ปีการศึกษา 2562

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นายกอบการ เดชานุวัติ นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด
2) นางสาวปริชาติ สุขคง นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

- ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นปวช. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับชั้น ปวช.1

ปีการศึกษา 2563

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 คน คือ นางสาวดารณี ทับทิมไทย นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการตลาด

- ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับชั้น ปวส.1

- ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง" จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2564

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 คน คือ นายรัตนชัย ปูเต๊ะ นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด

ปีการศึกษา 2565

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นางสาวกนกพร ฟังเร็ว นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี
2) นางสาวดารณี ทับทิมไทย นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการตลาด

- ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุญาตให้เปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ในทุกๆ ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์,พิมพ์ดีดไทย,พิมพ์ดีดอังกฤษ,พิมพ์ดีดไฟฟ้าและทักษะการเสนอขาย โดยให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญและความมั่นใจในตัวเอง สนับสนุนการจัดทำโครงงานวิชาชีพในทุกสาขางาน การทำกิจกรรมในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจและนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ฝึกฝนการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเสริมศักยภาพการทำงานในอนาคต และสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจากผลการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพที่จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และการแข่งขันทางทักษะวิชาชีพ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้เป็นผู้เรียนรู้และ ฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญและความมั่นใจในตัวเอง โดยสามารถดูได้จากผลการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ทางวิทยาลัยได้รับรางวัลในการแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี จากผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทางวิทยาลัยได้พยายามที่จะพัฒนานักเรียนให้มี คุณลักษณะทางจิตใจที่นำไปสู่พฤติกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2024 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand