ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เดิมชื่อ โรงเรียนวานิชพณิชยการ ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 หมู่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก (ประมาณ ก.ม. 34) ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5 เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 เป็นสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเอกชน อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ในการกำกับดูแลของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจารย์สุทัศน์ จุลชาต ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 40 ปี อีกทั้งยัง เป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้งโรงเรียนในภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อตั้งโรงเรียนพณิชยการที่มีมาตรฐานสูง ในจังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

พ.ศ. 2538
เปิดสอนเพียงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการขาย  มีผู้เรียนจำนวน 47 คน และใช้อาคารเรียนเพียง 1 หลัง ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 7 ไร่ 31 ตารางวา มีอาคารรวมทั้งสิ้น 6 หลัง แบ่งเป็นห้องเรียน 21 ห้องและห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง
พ.ศ. 2539
ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. 2541
ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2542
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาการขาย และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542–2546 ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยเอกชนในระดับอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาครบทุกสาขาวิชาที่เปิดทำการสอน
ปีการศึกษา 2542
ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ซึ่งจากผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้พยายามที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทางจิตใจที่นำไปสู่พฤติกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ปีการศึกษา 2543
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการพัฒนาจิตพิสัยภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ในเขตการศึกษา 1 ซึ่งคัดเลือกจากวิทยาลัยที่เข้าร่วมประกวดจาก 5  จังหวัด คือ นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ และนครปฐม     
ปีการศึกษา 2546
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสมศ. และได้รับการประเมินอยู่ในระดับดี
ปีการศึกษา 2548
ได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นเป็นปีแรก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้มีสาขาวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของสังคมและความถนัดของผู้เรียนอยู่เสมอ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้เป็นสถาบันทางการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่น โดยได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาการการจัดการขึ้นภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจอีกด้วยและมีแนวความคิดที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้สูงขึ้นในระดับปริญญาโทต่อไป
ปีการศึกษา 2550
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีผลประเมินระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับคะแนน 4.20 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ปีการศึกษา 2551
ได้เพิ่มหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนที่จบในสาขาภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลัก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้มีสาขาวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของสังคมและความถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ
ปีการศึกษา 2552
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงาน รับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา การพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ดีดไทยเครื่องพิมพ์ดีด อังกฤษ, เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า, ทักษะการเสนอขาย และ เชียร์ลีดเดอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ในทุกๆ ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์,พิมพ์ดีดไทย,พิมพ์ดีดอังกฤษ,พิมพ์ดีดไฟฟ้าและทักษะการเสนอขาย โดยให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญและความมั่นใจในตัวเอง สนับสนุนการจัดทำโครงงานวิชาชีพในทุกสาขางาน การทำกิจกรรมในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจและนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ฝึกฝนการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเสริมศักยภาพการทำงานในอนาคต และสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจากผลการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพที่จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และการแข่งขันทางทักษะวิชาชีพ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้เป็นผู้เรียนรู้และ ฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญและความมั่นใจในตัวเอง โดยสามารถดูได้จากผลการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ทางวิทยาลัยได้รับรางวัลในการแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี จากผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทางวิทยาลัยได้พยายามที่จะพัฒนานักเรียนให้มี คุณลักษณะทางจิตใจที่นำไปสู่พฤติกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu