ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ปี 2563
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา Download
2. ข้อมูลผู้เรียน Download
3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา Download
4. ข้อมูลงบประมาณและการเงิน Download
5. ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน Download
6. ข้อมูลครุภัณฑ์ Download
7. ข้อมูลอาคารสถานที่ Download
8. ข้อมูลตลาดแรงงาน Download
9. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด Download
ปี 2562
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา Download
2. ข้อมูลผู้เรียน Download
3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา Download
4. ข้อมูลงบประมาณและการเงิน Download
5. ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน Download
6. ข้อมูลครุภัณฑ์ Download
7. ข้อมูลอาคารสถานที่ Download
8. ข้อมูลตลาดแรงงาน Download
9. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด Download

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu