ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ชื่อวิทยาลัยฯ
ชื่อเต็ม
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
Wanich Business Administration Technological College

ชื่อย่อ
วนบ.
WAC
ตราสัญลักษณ์
เวอร์ชันไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

Internation Version
Wanich Business Administration Technological College
Logo WANICH BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE
สีประจำวิทยาลัยฯ

สีประจำวิทยาลัยฯ

สีประจำวิทยาลัยฯ

สีฟ้า หมายถึง ความสงบ ความสุขุมรอบคอบ มีระเบียบ มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม

สีเหลือง หมายถึง ความรอบรู้ มีสติปัญญา และความฉลาด 

ความหมายโดยรวมคือ นักเรียนของวิทยาลัยฯ เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยที่ดีและมีคุณธรรม

เพลงวิทยาลัยฯ
ลูกวนบ.
Download

เพลงวานิช
แผนยุทธศาสตร์
คำขวัญ
ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด
ปรัชญา
เชี่ยวชาญธุรกิจ คิดประดิษฐ์ผู้นำ คุณธรรมสำนึก
อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ
เอกลักษณ์
เป็นที่พึ่งทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลกำไร
ปรัชญา

เชี่ยวชาญธุรกิจ คิดประดิษฐ์ผู้นำ คุณธรรมสำนึก

เชี่ยวชาญธุรกิจ

หมายถึง ความมุ่งมั่นของวิทยาลัยที่จะให้ผู้เรียนทุกระดับมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจอย่างมีคุณภาพ คือมีความรู้ในการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลเต็มศักยภาพ สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในที่สุด

คิดประดิษฐ์ผู้นำ

หมายถึง เจตนารมณ์ของวิทยาลัยที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตได้ในเวลาอันควรด้วยการกระตุ้นภาวะความเป็นผู้นำของนักเรียนให้สามารถก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานต่อไป สามารถคิดประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานให้ได้รับการยกฐานะเป็นผู้นำ การดำเนินการเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเรียนได้อย่างเหมาะสม เช่น การส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เรียนให้เพรียบพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่ดีต่อไปในอนาคต ได้แก่ การพัฒนากิริยา การพูด การฟัง การทำงานร่วมกันเป็นทีม การระดมความคิด การแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องเหมาะสมในโอกาสต่างๆ โดยสามารถผสมผสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทยได้อย่างกลมกลืนและสุภาพเรียบร้อย

คุณธรรมสำนึก

หมายถึง ผู้เรียนทุกระดับนอกจากจะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในทางธุรกิจ และมีภาวะการเป็นผู้นำตามความหมายข้างต้นแล้ว วิทยาลัยยังมุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนนำเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ในจิตสำนึกตลอดเวลา การนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในทางที่ผิดหรือนำไปใช้โดยไม่มีจิตสำนึกที่ดีจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือส่วนรวม แต่จะกลับกลายเป็นผลเสียหายที่เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามซี่งเป็นอันตรายอย่างมาก

การติดต่อ
ที่อยู่
41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 
โทรศัพท์
0 2924 7601 ถึง 5
เว็บไซต์
http://www.wanich.ac.th
อีเมล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เฟซบุค
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2022 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu