ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

[accordion id="accordion1"]

[accordion_item title="ชื่อวิทยาลัยฯ"]

ชื่อเต็ม
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
Wanich Business Administration Technological College

ชื่อย่อ
วนบ.
WAC

[/accordion_item]

[accordion_item title="ตราสัญลักษณ์"]

เวอร์ชันไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

Internation Version
Wanich Business Administration Technological College
Logo WANICH BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE

[/accordion_item]

[accordion_item title="สีประจำวิทยาลัยฯ"]

สีประจำวิทยาลัยฯ

สีประจำวิทยาลัยฯ

สีฟ้า หมายถึง ความสงบ ความสุขุมรอบคอบ มีระเบียบ มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม

สีเหลือง หมายถึง ความรอบรู้ มีสติปัญญา และความฉลาด 

ความหมายโดยรวมคือ นักเรียนของวิทยาลัยฯ เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยที่ดีและมีคุณธรรม

[/accordion_item]

[accordion_item title="เพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ"]

ลูกวนบ.
Download

[/accordion_item]

[accordion_item title="แผนยุทธศาสตร์  "]

คำขวัญ
ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด
ปรัชญา
เชี่ยวชาญธุรกิจ คิดประดิษฐ์ผู้นำ คุณธรรมสำนึก
อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ
เอกลักษณ์
เป็นที่พึ่งทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลกำไร

[/accordion_item]

[accordion_item title="ปรัชญา"]

เชี่ยวชาญธุรกิจ

หมายถึง ความมุ่งมั่นของวิทยาลัยที่จะให้ผู้เรียนทุกระดับมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจอย่างมีคุณภาพ คือมีความรู้ในการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลเต็มศักยภาพ สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในที่สุด

คิดประดิษฐ์ผู้นำ

หมายถึง เจตนารมณ์ของวิทยาลัยที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตได้ในเวลาอันควรด้วยการกระตุ้นภาวะความเป็นผู้นำของนักเรียนให้สามารถก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานต่อไป สามารถคิดประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานให้ได้รับการยกฐานะเป็นผู้นำ การดำเนินการเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเรียนได้อย่างเหมาะสม เช่น การส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เรียนให้เพรียบพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่ดีต่อไปในอนาคต ได้แก่ การพัฒนากิริยา การพูด การฟัง การทำงานร่วมกันเป็นทีม การระดมความคิด การแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องเหมาะสมในโอกาสต่างๆ โดยสามารถผสมผสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทยได้อย่างกลมกลืนและสุภาพเรียบร้อย

คุณธรรมสำนึก

หมายถึง ผู้เรียนทุกระดับนอกจากจะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในทางธุรกิจ และมีภาวะการเป็นผู้นำตามความหมายข้างต้นแล้ว วิทยาลัยยังมุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนนำเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ในจิตสำนึกตลอดเวลา การนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในทางที่ผิดหรือนำไปใช้โดยไม่มีจิตสำนึกที่ดีจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือส่วนรวม แต่จะกลับกลายเป็นผลเสียหายที่เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามซี่งเป็นอันตรายอย่างมาก

[/accordion_item]

[accordion_item title="การติดต่อ"]

ที่อยู่
41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 
โทรศัพท์
0 2924 7601 ถึง 5
เว็บไซต์
http://www.wanich.ac.th
อีเมล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เฟซบุค
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

[/accordion_item]

[/accordion]

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu