ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟฟฟ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เดิมชื่อ โรงเรียนวานิชพณิชยการ ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 หมู่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก (ประมาณ ก.ม. 34) ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5 เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 เป็นสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเอกชน อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ในการกำกับดูแลของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจารย์สุทัศน์ จุลชาต ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 40 ปี อีกทั้งยัง เป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้งโรงเรียนในภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อตั้งโรงเรียนพณิชยการที่มีมาตรฐานสูง ในจังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

พ.ศ. 2538
เปิดสอนเพียงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการขาย  มีผู้เรียนจำนวน 47 คน และใช้อาคารเรียนเพียง 1 หลัง ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 7 ไร่ 31 ตารางวา มีอาคารรวมทั้งสิ้น 6 หลัง แบ่งเป็นห้องเรียน 21 ห้องและห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง
พ.ศ. 2539
ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. 2541
ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2542
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาการขาย และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542–2546 ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยเอกชนในระดับอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาครบทุกสาขาวิชาที่เปิดทำการสอน
ปีการศึกษา 2542
ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ซึ่งจากผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้พยายามที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทางจิตใจที่นำไปสู่พฤติกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ปีการศึกษา 2543
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการพัฒนาจิตพิสัยภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ในเขตการศึกษา 1 ซึ่งคัดเลือกจากวิทยาลัยที่เข้าร่วมประกวดจาก 5  จังหวัด คือ นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ และนครปฐม     
ปีการศึกษา 2546
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสมศ. และได้รับการประเมินอยู่ในระดับดี
ปีการศึกษา 2548
ได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นเป็นปีแรก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้มีสาขาวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของสังคมและความถนัดของผู้เรียนอยู่เสมอ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้เป็นสถาบันทางการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่น โดยได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาการการจัดการขึ้นภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจอีกด้วยและมีแนวความคิดที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้สูงขึ้นในระดับปริญญาโทต่อไป
ปีการศึกษา 2550
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีผลประเมินระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับคะแนน 4.20 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ปีการศึกษา 2551
ได้เพิ่มหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนที่จบในสาขาภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลัก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้มีสาขาวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของสังคมและความถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ
ปีการศึกษา 2552
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงาน รับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา การพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ดีดไทยเครื่องพิมพ์ดีด อังกฤษ, เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า, ทักษะการเสนอขาย และ เชียร์ลีดเดอร์
ปีการศึกษา 2553
ได้เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยได้เพิ่มสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา
ปีการศึกษา 2555
ได้รับเกียรติบัตร ความร่วมมือในการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน CAI ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปให้กับชุมชนและสังคม โดยเป็นศูนย์การอบรม จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปีการศึกษา 2556
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันที่ 24,25,27 มกราคม 2557

ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันอังคารที่ 28 วันพฤหัสบดีที่ 30 และวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

- ได้ปรับลดหลักสูตรลง 2 สาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คือ สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารจัดการเรียนการสอน และได้เพิ่มสาขาวิชาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขางานภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ปีการศึกษา 2557

- ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้น ปวช. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับ ปวช.1

-นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นางสาวพรทิพย์ ยุติศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการขาย
2) นางสาวโสรญา ลือยาม นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี

ปีการศึกษา 2558

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นางสาวศุภลักษณ์ ใจสาร นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด
2) นางสาวธนพร ชูจันทร์ นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ปีการศึกษา 2559

- ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้น ปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มใช้ในระดับชั้นปวส.1

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2) นางสาวพัชรินทร์ วงค์แก้ว นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการตลาด

- นายชยุต จุลชาต ได้มอบเอกสารงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาการคิด สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับปวช.2 โรงเรียนวานิชพณิชยการ ให้กับนายชัยวัฒน์ สุมังคะละ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร ใช้สำหรับเขียนเอกสารคู่มือครูเพื่อฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียน ในช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

ปีการศึกษา 2560

- ได้รับการรับรองมาตรฐานการอาชีวศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ได้รับคะแนน 80.84 มีผลประเมินอยู่ในระดับดี

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อ รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นางสาวศศิวิมล ไกรวงษ์ นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการตลาด
2) นางสาวอังควิภา วงศ์ขำ นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการตลาด

ปีการศึกษา 2561

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 คน คือ นางสาวณัฐธิดา รัตนพาไชย นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาภาคตะวันอออกและกรุงเทพมหานคร จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการกยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5 เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุน "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น จากเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในงาน “สิ่งแวดล้อมศึกษา” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีการศึกษา 2561 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี

ปีการศึกษา 2562

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน คือ
1) นายกอบการ เดชานุวัติ นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด
2) นางสาวปริชาติ สุขคง นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

- ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นปวช. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับชั้น ปวช.1

- เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น" วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 จากเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง

- เกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2562 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- เกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน

- เกียรติบัตรให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 ณ จังหวัดนนทบุรี จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงาน DSN Open House 2019 “เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวไกลการเรียนรู้ สู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

- เกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21” จากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ MK OPEN HOUSE ‘2019 “ก้าวไกลสู่สากล บนวิถีความพอเพียง” จากโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

- ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม

- ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

- ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)

- ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวัดพิกุลเงิน

ปีการศึกษา 2563

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 คน คือ นางสาวดารณี ทับทิมไทย นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการตลาด

- ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับชั้น ปวส.1 โดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

- ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง" จากกระทรวงศึกษาธิการ

- ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ในงาน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

-นายสิตางศุ์ จุลชาต ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ” ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

- ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับชั้น ปวส.1

ปีการศึกษา 2565
ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ในทุกๆ ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์,พิมพ์ดีดไทย,พิมพ์ดีดอังกฤษ,พิมพ์ดีดไฟฟ้าและทักษะการเสนอขาย โดยให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญและความมั่นใจในตัวเอง สนับสนุนการจัดทำโครงงานวิชาชีพในทุกสาขางาน การทำกิจกรรมในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจและนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ฝึกฝนการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเสริมศักยภาพการทำงานในอนาคต และสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจากผลการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพที่จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และการแข่งขันทางทักษะวิชาชีพ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้เป็นผู้เรียนรู้และ ฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญและความมั่นใจในตัวเอง โดยสามารถดูได้จากผลการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ทางวิทยาลัยได้รับรางวัลในการแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี จากผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทางวิทยาลัยได้พยายามที่จะพัฒนานักเรียนให้มี คุณลักษณะทางจิตใจที่นำไปสู่พฤติกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2024 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand