ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศ มีความรู้ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ

พันธกิจ

 1. จัดระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
 2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนและสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน
 3. สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 4. ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน
 5. จัดให้มีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
 6. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

 1. นักเรียนมีผลงาน การประกวด การแข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติ สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครัวและสถานศึกษา
 2. นักเรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางทักษะวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
 3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ยึดมั่นในจารีตประเพณีที่ดีงามของไทย
 4. นักเรียนมีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
 5. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้และเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 6. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. สถานศึกษามีอาคาร สถานที่และภูมิทัศน์ที่สวยงาม ปลอดภัย
 9. สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
 10. สถานศึกษาเป็นที่รู้จักและยอมรับในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนที่ดีจากผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมภายนอก เพื่อดำเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

คำขวัญ ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด

ปรัชญา เชี่ยวชาญธุรกิจ คิดประดิษฐ์ผู้นำ คุณธรรมสำนึก

เชี่ยวชาญธุรกิจ
หมายถึง ความมุ่งมั่นของวิทยาลัยที่จะให้ผู้เรียนทุกระดับมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจอย่างมีคุณภาพ คือมีความรู้ในการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลเต็มศักยภาพ สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในที่สุด
คิดประดิษฐ์ผู้นำ
หมายถึง เจตนารมณ์ของวิทยาลัยที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตได้ในเวลาอันควรด้วยการกระตุ้นภาวะความเป็นผู้นำของนักเรียนให้สามารถก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานต่อไป สามารถคิดประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานให้ได้รับการยกฐานะเป็นผู้นำ การดำเนินการเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเรียนได้อย่างเหมาะสม เช่น การส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เรียนให้เพรียบพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่ดีต่อไปในอนาคต ได้แก่ การพัฒนากิริยา การพูด การฟัง การทำงานร่วมกันเป็นทีม การระดมความคิด การแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องเหมาะสมในโอกาสต่างๆ โดยสามารถผสมผสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทยได้อย่างกลมกลืนและสุภาพเรียบร้อย
คุณธรรมสำนึก
หมายถึง ผู้เรียนทุกระดับนอกจากจะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในทางธุรกิจ และมีภาวะการเป็นผู้นำตามความหมายข้างต้นแล้ว วิทยาลัยยังมุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนนำเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ในจิตสำนึกตลอดเวลา การนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในทางที่ผิดหรือนำไปใช้โดยไม่มีจิตสำนึกที่ดีจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือส่วนรวม แต่จะกลับกลายเป็นผลเสียหายที่เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามซี่งเป็นอันตรายอย่างมาก

อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ

เอกลักษณ์ เป็นที่พึ่งทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลกำไร


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2024 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand