ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศ มีความรู้ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ

พันธกิจ

 1. จัดระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
 2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนและสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน
 3. สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 4. ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน
 5. จัดให้มีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
 6. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

 1. นักเรียนมีผลงาน การประกวด การแข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติ สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครัวและสถานศึกษา
 2. นักเรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางทักษะวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
 3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ยึดมั่นในจารีตประเพณีที่ดีงามของไทย
 4. นักเรียนมีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
 5. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้และเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 6. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. สถานศึกษามีอาคาร สถานที่และภูมิทัศน์ที่สวยงาม ปลอดภัย
 9. สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
 10. สถานศึกษาเป็นที่รู้จักและยอมรับในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนที่ดีจากผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมภายนอก เพื่อดำเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

คำขวัญ ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด

ปรัชญา เชี่ยวชาญธุรกิจ คิดประดิษฐ์ผู้นำ คุณธรรมสำนึก

เชี่ยวชาญธุรกิจ
หมายถึง ความมุ่งมั่นของวิทยาลัยที่จะให้ผู้เรียนทุกระดับมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจอย่างมีคุณภาพ คือมีความรู้ในการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลเต็มศักยภาพ สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในที่สุด
คิดประดิษฐ์ผู้นำ
หมายถึง เจตนารมณ์ของวิทยาลัยที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตได้ในเวลาอันควรด้วยการกระตุ้นภาวะความเป็นผู้นำของนักเรียนให้สามารถก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานต่อไป สามารถคิดประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานให้ได้รับการยกฐานะเป็นผู้นำ การดำเนินการเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเรียนได้อย่างเหมาะสม เช่น การส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เรียนให้เพรียบพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่ดีต่อไปในอนาคต ได้แก่ การพัฒนากิริยา การพูด การฟัง การทำงานร่วมกันเป็นทีม การระดมความคิด การแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องเหมาะสมในโอกาสต่างๆ โดยสามารถผสมผสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทยได้อย่างกลมกลืนและสุภาพเรียบร้อย
คุณธรรมสำนึก
หมายถึง ผู้เรียนทุกระดับนอกจากจะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในทางธุรกิจ และมีภาวะการเป็นผู้นำตามความหมายข้างต้นแล้ว วิทยาลัยยังมุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนนำเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ในจิตสำนึกตลอดเวลา การนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในทางที่ผิดหรือนำไปใช้โดยไม่มีจิตสำนึกที่ดีจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือส่วนรวม แต่จะกลับกลายเป็นผลเสียหายที่เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามซี่งเป็นอันตรายอย่างมาก

อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ

เอกลักษณ์ เป็นที่พึ่งทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลกำไร


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2022 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu