Pro Academy

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 


ประกาศรายชื่อ


Pro Academy

สถาบันแห่งการสร้างสรรค์มืออาชีพสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

แนวทางการดำเนินการ

 • ทำให้ผู้เรียนตะหนักถึงความสำคัญในการเป็นมืออาชีพ
 • เผยแพร่ผู้เรียนรับรู้ลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ
 • มอบเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆ แก่ผู้เรียน ทุกภาคเรียน
 • มอบเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพแก่ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ในปีที่สำเร็จการศึกษา

เกียรติบัตร

เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย 8 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ เกียรติบัตร คุณสมบัติ
1 ความเป็นมืออาชีพด้านความตรงต่อเวลา
 • การเข้าเรียน / เข้าเรียนตรงเวลาเสมอ
 • การลาหรือขาดเขียน / ลาหรือขาดเรียนน้อย เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2 ความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ
 • การส่งงาน / ส่งงานครบและตรงเวลาเสมอ
3 ความเป็นมืออาชีพด้านการสร้างนวัติกรรม
 • มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม / ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัดขึ้นไป
 • แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่โดดเด่น
4 ความเป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ
 • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาต่างๆ (การแข่งขันของสถาบันการศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง)
 • ได้รับคำชมเชยจากองค์กรหรือสถานประกอบการระหว่างการฝึกงาน (ต้องเป็นองค์กรหรือสถานประกอบการที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้เรียน)
 • ได้รับรางวัลด้านกีฬา
5 ความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้นำ
 • มีความเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งกิจกรรมในหรือนอกสถาบันและโครงการต่างๆ
 • การกล้าแสดงออก
6 ความเป็นมืออาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม
 • ซื่อสัตย์ เป็นผู้ประพฤติตรงโดยยึดถือความจริง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจจริง ไม่ปิดบังอำพรางสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง เก็บสิ่งของมีค่าได้แล้วส่งคืน
 • มีวินัย มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตนมุ่งหวัง
 • มีความพอเพียง มีความพอประมาณมีเหตุมีผล เดินสายกลาง มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการรับผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน และอาศัยความรอบคอบในการวางแผนและดำเนินการ
 • มีมารยาทงดงาม
7 ความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์กับทุกคน
8 ความเป็นมืออาชีพด้านจิตอาสา
 • เป็นผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2022 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu