ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวางแนวทางในการบริหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

1 นายชยุต จุลชาต ผู้รับใบอนุญาต
2 นางสาวกาญจนา คำศิริ ผู้อำนวยการ
3 นายกฤษณ์ คำศิริ รองผู้อำนวยการ
4 นายสิตางศุ์  จุลชาต รองผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

มีหน้าที่ในการวางแผน กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน กำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้กำหนดไว้ ประกอบด้วย

1 นายชยุต จุลชาต ประธานกรรมการ
2 นางสาวกาญจนา คำศิริ กรรมการและเลขานุการ
3 นายยุทธิณัฐ แสงกฤช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นางกาญจนา กองสุผล รรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นางสิริกร มหาวงศ์ รรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นายกฤษณ์ คำศิริ กรรมการ
7 นางสาวสุนทรี คงทอง กรรมการ
8 นางสิตางศุ์ จุลชาต ผู้แทนครู
9 นางสาวมณีรัตน์ ฐิติกุล ผู้แทนครู
10 นายวิรัตน์ ตั้งสุนันท์ธรรม ผู้แทนผู้ปกครอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu