ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี
ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการวานิชนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2566
Wanich Expo 2023 "Upskill พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงยุค AI"
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00 – 16:30 น.
ณ สนามกิจกรรมวิทยาลัยฯ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ

กิจกรรมประกอบด้วย

 1. กิจกรรมการประกวดสำหรับสถานศึกษาภายนอก ได้แก่ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ประกวดเต้น Cover Dance, ประกวดวาดภาพระบายสี
 2. กิจกรรมการแข่งขันสำหรับสถานศึกษาภายนอก ได้แก่ ทักษะการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ทักษะการนำเสนอขาย (MC), ทักษะการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม MS. PowerPoint, ทักษะเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling), แข่งขันกีฬา E-sport (ROV)
 3. นิทรรศการแสดงผลงานรางวัลครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
 4. นิทรรศการให้ความรู้ และกิจกรรมสร้างเสริมด้านทักษะ จาก 4 สาขาวิชา
 5. นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
 6. นิทรรศการให้ความรู้ ฝึกอบรม บริการ และจัดจำหน่าย จากหน่วยงานภายนอก ศิษย์เก่า และชุมชน
 7. กิจกรรม Workshop และเกม
 8. บริการชุมชนอบรมเชิงปฏิบัติการ
 9. การจัดจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม ของนักเรียน นักศึกษา
 10. การแสดงโชว์ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
 11. ประกวดการแต่งกายสำหรับนักเรียน นักศึกษา วานิชฯ หัวข้อ “อาชีพที่ฉันอยากเป็น?”
 12. กิจกรรมลุ้นรับรางวัล

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและแวลาดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผู้ประสานงาน: นางสาวสุนิษา ทองสุข
โทรศัพท์ 080-260-3725
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID : suni.tดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันจักรี

วันจักรี หรือ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  เป็นวันที่ระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี

ประวัติ

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็น พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่มีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้ง เช่น พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เป็นต้น ต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระบรมชนกนาถ

จนกระทั่ง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล จึงสำเร็จลุล่วง และได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมาโปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า “วันจักรี”


ขอบคุณข้อมูล: วิกิพีเดีย


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ทางองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

จัดทำโครงการสถานศึกษาคุณธรรม (กิจกรรม “ปันอิ่มปันสุข เพื่อคลายทุกข์ช่วงโควิด-19”)

ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  

โดยทำกิจกรรมแจกถุงปันอิ่มปันสุขให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์  (จันทานุกูล) และชาวบ้านที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

**โดยจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19**


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการสมัครเรียนกับเรา เตรียมเอกสารในการสมัครต่อไปนี้ แล้วมาสมัครกันได้เลย

เอกสารของนักเรียนที่จะสมัคร

 • เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. หรือ ปพ.1)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสูติบัตร
 • ใบรับรอง
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

เอกสารของผู้ปกครอง

 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา
 • สำเนาบัตรประชาชนมารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองตามวันและเวลาทำการ

หรือหากมีปัญหาด้านเอกสาร หรือปัญหาอื่นๆ สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2924-7601 ถึง 5

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับการสมัครเพิ่มเติม


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

กำหนดการจัดโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 8:30 - 12:30 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

เวลา กำหนดการ
8:00 น. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าแถว (สวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก)
ร่วมกิจกรรมหน้าสนาม อาคาร 2 ร้องเพลงชาติและสวดมนต์
8:30 น. เชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร และรับศีลรับพรจากพระคุณเจ้าวัดสังวรพิมลไพบูลย์
9:00 น.

เชิญประธาน ผู้บริหาร คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ที่หน้าพิธี

9:20 น. เลขานุการโครงการ/ตัวแทนนักศึกษา อวท. กล่าววัตถุประสงค์โครงการ
9:30 น.

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กล่าวคำอาเศียรวาท

9:40 น.

ประธานในพิธีเปิดกรวย และกล่าวคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

9:50 น.

ตัวแทนคณะอาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา อวท. ถวายพานพุ่ม และพานดอกไม้สด

10:00 น.

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี”

10:10 น.

ตัวแทนคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เซ็นลงนามถวายพระพร ผ่านทางเว็บไซต์ ณ ห้องฝ่ายกิจการนักศึษา

10:30 น.

ประกาศ และมอบรางวัลกิจกรรวาดภาพระบายสี

11:00 น.

ตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

12:30 น.

ขึ้นเรียนตามปกติ


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2024 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand