รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร Pro Academy 2/2563

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


Pro Academy

สถาบันแห่งการสร้างสรรค์มืออาชีพสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

แนวทางการดำเนินการ

 • ทำให้ผู้เรียนตะหนักถึงความสำคัญในการเป็นมืออาชีพ
 • เผยแพร่ผู้เรียนรับรู้ลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ
 • มอบเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆ แก่ผู้เรียน ทุกภาคเรียน
 • มอบเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพแก่ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ในปีที่สำเร็จการศึกษา

เกียรติบัตร

เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย 8 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ เกียรติบัตร คุณสมบัติ
1 ความเป็นมืออาชีพด้านความตรงต่อเวลา
 • การเข้าเรียน / เข้าเรียนตรงเวลาเสมอ
 • การลาหรือขาดเขียน / ลาหรือขาดเรียนน้อย เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2 ความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ
 • การส่งงาน / ส่งงานครบและตรงเวลาเสมอ
3 ความเป็นมืออาชีพด้านการสร้างนวัติกรรม
 • มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม / ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัดขึ้นไป
 • แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่โดดเด่น
4 ความเป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ
 • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาต่างๆ (การแข่งขันของสถาบันการศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง)
 • ได้รับคำชมเชยจากองค์กรหรือสถานประกอบการระหว่างการฝึกงาน (ต้องเป็นองค์กรหรือสถานประกอบการที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้เรียน)
 • ได้รับรางวัลด้านกีฬา
5 ความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้นำ
 • มีความเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งกิจกรรมในหรือนอกสถาบันและโครงการต่างๆ
 • การกล้าแสดงออก
6 ความเป็นมืออาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม
 • ซื่อสัตย์ เป็นผู้ประพฤติตรงโดยยึดถือความจริง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจจริง ไม่ปิดบังอำพรางสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง เก็บสิ่งของมีค่าได้แล้วส่งคืน
 • มีวินัย มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตนมุ่งหวัง
 • มีความพอเพียง มีความพอประมาณมีเหตุมีผล เดินสายกลาง มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการรับผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน และอาศัยความรอบคอบในการวางแผนและดำเนินการ
 • มีมารยาทงดงาม
7 ความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์กับทุกคน
8 ความเป็นมืออาชีพด้านจิตอาสา
 • เป็นผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม


รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร Pro Academy ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(นักเรียนนักศึกษา สามารถค้นหารายชื่อ ด้วยเลขประจำตัวหรือชื่อ นามสกุล โดยการกด Ctrl+F หรือตัวเลือก "ค้นหา" ของเว็บบราวเซอร์ที่ใช้)


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 1 : ความตรงต่อเวลา

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ห้องเรียน
1 9710 นาย สุริยะ ศรีเพ็ง 403ช
2 9804 นางสาว ณัฐนันท์ เนื่องไชยยศ 403ช
3 9808 นางสาว ณัฐนิชา สอนแก้ว 403ช
4 9769 นางสาว วนัสบดี ผ่องมณี 403ช
5 9815 นาย วรรณวุฒิ สุขมาก 403ช
6 9732 นางสาว นัดดา สุทินรัมย์ 405ช
7 9735 นางสาว ศศิประภา กมลภพ 405ช
8 9711 นางสาว ณัฐริชฌา อาษา 405ช
9 9850 นางสาว อารัญญา มหัทธนะเจริญ 405ช
10 9280 นาย สุทิวัส สะไกร 501ช
11 9242 นางสาว นริศรา อิสมาแอล 502ช
12 9251 นางสาว นิตยา ไพรพนา 502ช
13 9267 นางสาว พานทอง แสงใส 502ช
14 9275 นางสาว เมทิตา ม่วงอยู่ 502ช
15 9289 นางสาว สรสิชา ปองสุข 502ช
16 9377 นางสาว ภัณฑิรา กันต่าย 502ช
17 9386 นางสาว ณัฐธิดา เรืองรัมย์ 502ช
18 9387 นางสาว กุลลดา อินทรสูต 502ช
19 9400 นางสาว ปลายฟ้า ขุนศรี 502ช
20 9405 นางสาว รินณภัทร กลิ่นวัน 502ช
21 9420 นาย นิติธร โพธิ์ประดิษฐ์ 502ช
22 9425 นาย เมธี อยู่พิทักษ์ 502ช
23 9568 นางสาว วราพร นพกิจ 502ช
24 9268 นางสาว กนกภัณฑ์ ยิ้มโสด 505ช
25 9270 นางสาว วิชญาดา สิงห์สังข์ 505ช
26 9282 นางสาว ปนัสนันต์ หมื่นหาญ 505ช
27 9285 นาย ธนดล ใจดี 505ช
28 9300 นางสาว กฤติกา มะหะหมัด 505ช
29 9301 นางสาว กฤติญา มะหะหมัด 505ช
30 9373 นางสาว ปพิชญา กาญจนปฐมพร 505ช
31 9412 นางสาว พุทธินันท์ ภัทราจิรนนท์ 505ช
32 8768 นาย อภิชิต ชัยช่วย 601ช
33 8759 นางสาว ลัดดาวัลย์ นามนิตย์ 602ช
34 8802 นางสาว ปานบงกช แสนสุวงศ์ 602ช
35 8850 นางสาว เมธาวี แก้วอำพัน 602ช
36 8896 นางสาว อารีญา วงค์เสนา 602ช
37 9032 นาย กอบการ เดชานุวัติ 602ช
38 9033 นางสาว ดารณี ทับทิมไทย 602ช
39 8889 นางสาว กัลยาพร เกิดทองดี 603ช
40 8775 นางสาว ปิยะธิดา พูลปั้น 604ช
41 8807 นาย อิทธิพล ยิ่งยง 604ช
42 8840 นาย ชัยวัฒน์ สิริไพบูลย์กาญจน์ 604ช
43 9628 นางสาว จิดาภา เสือพอน ภธ1/2ช
44 9768 นางสาว รัตนา ตุลบุตร ภธ1/2ช
45 9961 นางสาว กฤษณา ศรีวิเศษ ภธ1/2ช
46 9791 นาย ธนกร พรายแสง ภธ1/1ช
47 9798 นางสาว ศศิธร แก้วตัน ภธ1/1ช
48 9708 นาย สุทธิพงษ์ ชัยบุญยืน ภธ1/1ช
49 9322 นางสาว ศิรินภาพร สดุดี ภธ2/1ช
50 9491 นาย อาณัติ กองทรัพย์ ภธ2/1ช
51 9298 นางสาว เอื้อการย์ มณีเกียรติโกวิท กต2/1ช
52 9318 นางสาว มุทิตา แพรสุพัฒน์ กต2/1ช
53 9328 นางสาว วลัยพร ภูพินิจเจริญสุข กต2/1ช
54 9781 นางสาว ปิยลักษณ์ สุขวิริยถาวร กต2/1ช
55 9421 นางสาว นริศรา บุญเกตุ กต2/2ช
56 9467 นางสาว นนทกร มาลัยวงศ์ กต2/2ช
57 9497 นางสาว อาทิตยา ลดาฤทธิ์ กต2/2ช
58 9608 นางสาว ปริศนา สาระพัฒน์ กต2/2ช
59 9536 นาย ปริญญา เชยกลิ่นพุฒ กต2/1ช
60 9297 นางสาว วิไลลักษณ์ เดินขุนทด กต2/1ช
61 9465 นางสาว วิไลวรรณ เดินขุนทด กต2/1ช


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 2 : ความรับผิดชอบ

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ห้องเรียน
1 9710 นาย สุริยะ ศรีเพ็ง 403ช
2 9769 นางสาว วนัสบดี ผ่องมณี 403ช
3 9775 นางสาว กัลยา อภิธนาดล 403ช
4 9804 นางสาว ณัฐนันท์ เนื่องไชยยศ 403ช
5 9808 นางสาว ณัฐนิชา สอนแก้ว 403ช
6 9815 นาย วรรณวุฒิ สุขมาก 403ช
7 9846 นาย วิศรุต ภิรมย์แย้ม 403ช
8 9867 นางสาว ณัฐวรรณ มาประเสริฐ 403ช
9 9934 นาย ภีมพศ พรสี่ 403ช
10 9964 นาย กิตติพงศ์ สุขสว่าง 403ช
11 10049 นาย กุลเดช ตันลือนาม 404ช
12 9732 นางสาว นัดดา สุทินรัมย์ 405ช
13 9735 นางสาว ศศิประภา กมลภพ 405ช
14 9849 นางสาว แพรวา มาลีเมาะ 405ช
15 9711 นางสาว ณัฐริชฌา อาษา 405ช
16 9850 นางสาว อารัญญา มหัทธนะเจริญ 405ช
17 9280 นาย สุทิวัส สะไกร 501ช
18 9242 นางสาว นริศรา อิสมาแอล 502ช
19 9251 นางสาว นิตยา ไพรพนา 502ช
20 9267 นางสาว พานทอง แสงใส 502ช
21 9275 นางสาว เมทิตา ม่วงอยู่ 502ช
22 9289 นางสาว สรสิชา ปองสุข 502ช
23 9358 นางสาว ตองจันทร์ มามีทรัพย์ 502ช
24 9377 นางสาว ภัณฑิรา กันต่าย 502ช
25 9386 นางสาว ณัฐธิดา เรืองรัมย์ 502ช
26 9387 นางสาว กุลลดา อินทรสูต 502ช
27 9400 นางสาว ปลายฟ้า ขุนศรี 502ช
28 9405 นางสาว รินณภัทร กลิ่นวัน 502ช
29 9488 นางสาว อนัญญา นามเจริญ 502ช
30 9420 นาย นิติธร โพธิ์ประดิษฐ์ 502ช
31 9425 นาย เมธี อยู่พิทักษ์ 502ช
32 9568 นางสาว วราพร นพกิจ 502ช
33 9268 นางสาว กนกภัณฑ์ ยิ้มโสด 505ช
34 9270 นางสาว วิชญาดา สิงห์สังข์ 505ช
35 9282 นางสาว ปนัสนันต์ หมื่นหาญ 505ช
36 9299 นางสาว มาริสา อาจหาญ 505ช
37 9300 นางสาว กฤติกา มะหะหมัด 505ช
38 9301 นางสาว กฤติญา มะหะหมัด 505ช
39 9373 นางสาว ปพิชญา กาญจนปฐมพร 505ช
40 9412 นางสาว พุทธินันท์ ภัทราจิรนนท์ 505ช
41 9424 นางสาว ชฎาพร คำเดช 505ช
42 9517 นางสาว นงลักษณ์ เมฆวิลัย 505ช
43 9599 นาย จีรภัทร กลิ่นพงษา 505ช
44 8768 นาย อภิชิต ชัยช่วย 601ช
45 8759 นางสาว ลัดดาวัลย์ นามนิตย์ 602ช
46 8802 นางสาว ปานบงกช แสนสุวงศ์ 602ช
47 8850 นางสาว เมธาวี แก้วอำพัน 602ช
48 8896 นางสาว อารีญา วงค์เสนา 602ช
49 9032 นาย กอบการ เดชานุวัติ 602ช
50 9033 นางสาว ดารณี ทับทิมไทย 602ช
51 8889 นางสาว กัลยาพร เกิดทองดี 603ช
52 8861 นาย จิรพัฒน์ ตะกรุดโฉม 603ช
53 8763 นาย ธนภัทร ตาลาน 603ช
54 8916 นาย ชัยพัฒน์ ทองจาด 603ช
55 8885 นาย เตวิช คล้ายยา 603ช
56 8775 นางสาว ปิยะธิดา พูลปั้น 604ช
57 8873 นาย เดชณรงค์ สนน้อย 604ช
58 8769 นางสาว ณัฐชนก มีบุญ 604ช
59 8775 นางสาว ปิยะธิดา พูลปั้น 604ช
60 8842 นาย ทวีทรัพย์ เมฆเกลื่อน 604ช
61 8781 นาย ธีระภัทร สุขสีวงษ์ 605ช
62 9628 นางสาว จิดาภา เสือพอน ภธ1/2ช
63 9768 นางสาว รัตนา ตุลบุตร ภธ1/2ช
64 9961 นางสาว กฤษณา ศรีวิเศษ ภธ1/2ช
65 9791 นาย ธนกร พรายแสง ภธ1/1ช
66 9798 นางสาว ศศิธร แก้วตัน ภธ1/1ช
67 9865 นางสาว อาภัสรา เทศนนท์ ภธ1/1ช
68 9708 นาย สุทธิพงษ์ ชัยบุญยืน ภธ1/1ช
69 9321 นางสาว นภาวรรณ เฉยเผือก ภธ2/1ช
70 9322 นางสาว ศิรินภาพร สดุดี ภธ2/1ช
71 9491 นาย อาณัติ กองทรัพย์ ภธ2/1ช
72 9662 นางสาว สุภาพร ก่องแก้ว กต1/1ช
73 9663 นางสาว เกษศิณี คงสี กต1/1ช
74 9674 นางสาว เสาวภาคย์ ศรีดวม กต1/1ช
75 10022 นางสาว จริญา พงษ์สว่าง กต1/1ช
76 9298 นางสาว เอื้อการย์ มณีเกียรติโกวิท กต2/1ช
77 9318 นางสาว มุทิตา แพรสุพัฒน์ กต2/1ช
78 9328 นางสาว วลัยพร ภูพินิจเจริญสุข กต2/1ช
79 9781 นางสาว ปิยลักษณ์ สุขวิริยถาวร กต2/1ช
80 9331 นางสาว รัติกาล มะโนวัน กต2/1ช
81 9317 นางสาว รุ่งนภา อภิธนาดล กต2/1ช
82 9391 นาย สุทธิพงษ์ ประสงค์คุณ กต2/1ช
83 9539 นางสาว อนงค์ภัทร์ เฉลิมวัฒน์ กต2/1ช
84 9473 นางสาว อุรัสยา รสจันทร์ กต2/1ช
85 9297 นางสาว วิไลลักษณ์ เดินขุนทด กต2/1ช
86 9465 นางสาว วิไลวรรณ เดินขุนทด กต2/1ช
87 9421 นางสาว นริศรา บุญเกตุ กต2/2ช
88 9497 นางสาว อาทิตยา ลดาฤทธิ์ กต2/2ช
89 9608 นางสาว ปริศนา สาระพัฒน์ กต2/2ช
90 9313 นาย อธิป อมรประสพชัย คธ2/1ช


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 3 : การสร้างนวัตกรรม

-


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 4 : ทักษะวิชาชีพ (ได้รับรางวัลหรือได้รับการรับรอง)

-


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 5 : ภาวะผู้นำ

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ห้อง
1 9710 นาย สุริยะ ศรีเพ็ง 403ช
2 9769 นางสาว วนัสบดี ผ่องมณี 403ช
3 9808 นางสาว ณัฐนิชา สอนแก้ว 403ช
4 9846 นาย วิศรุต ภิรมย์แย้ม 403ช
5 9934 นาย ภีมพศ พรสี่ 403ช
6 9732 นางสาว นัดดา สุทินรัมย์ 405ช
7 9749 นางสาว ธัญญาภรณ์ วิวัฒน์ธนัตถ์ 405ช
8 9280 นาย สุทิวัส สะไกร 501ช
9 9242 นางสาว นริศรา อิสมาแอล 502ช
10 9251 นางสาว นิตยา ไพรพนา 502ช
11 9267 นางสาว พานทอง แสงใส 502ช
12 9275 นางสาว เมทิตา ม่วงอยู่ 502ช
13 9289 นางสาว สรสิชา ปองสุข 502ช
14 9358 นางสาว ตองจันทร์ มามีทรัพย์ 502ช
15 9377 นางสาว ภัณฑิรา กันต่าย 502ช
16 9386 นางสาว ณัฐธิดา เรืองรัมย์ 502ช
17 9387 นางสาว กุลลดา อินทรสูต 502ช
18 9488 นางสาว อนัญญา นามเจริญ 502ช
19 9420 นาย นิติธร โพธิ์ประดิษฐ์ 502ช
20 9425 นาย เมธี อยู่พิทักษ์ 502ช
21 9335 นาย จิรายุ ณรงค์เปลี่ยน 503ช
22 9332 นาย อนุชา แจ้งไข่ 503ช
23 9440 นาย ปฐมพัชร์ ตีระสี 503ช
24 9304 นาย พัศพงศ์ เหลือจันทร์ 503ช
25 9256 นาย วันชัย บุผาลา 503ช
26 9452 นางสาว อรสา หอมเจริญ 504ช
27 9270 นางสาว วิชญาดา สิงห์สังข์ 505ช
28 9301 นางสาว กฤติญา มะหะหมัด 505ช
29 9412 นางสาว พุทธินันท์ ภัทราจิรนนท์ 505ช
30 9517 นางสาว นงลักษณ์ เมฆวิลัย 505ช
31 8761 นางสาว สุวิชาดา อำรุณ 602ช
32 9033 นางสาว ดารณี ทับทิมไทย 602ช
33 9032 นาย กอบการ เดชานุวัติ 602ช
34 8916 นาย ชัยพัฒน์ ทองจาด 603ช
35 8762 นาย ณัฐกิตติ์ เกตุพราหมณ์ 604ช
36 8769 นางสาว ณัฐชนก มีบุญ 604ช
37 8775 นางสาว ปิยะธิดา พูลปั้น 604ช
38 8807 นาย อิทธิพล ยิ่งยง 604ช
39 8840 นาย ชัยวัฒน์ สิริไพบูลย์กาญจน์ 604ช
40 8789 นาย วัฒนธรรม พานทอง 605ช
41 8875 นาย โชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น 605ช
42 9658 นางสาว พรไพลิน ศึกขะชาติ กบ1/1ช
43 9397 นางสาว วิราวรรณ วิสัชนาม กบ2/1ช
44 9394 นางสาว ภารุณี นามภักดี กบ2/1ช
45 9662 นางสาว สุภาพร ก่องแก้ว กต1/1ช
46 9663 นางสาว เกษศิณี คงสี กต1/1ช
47 9674 นางสาว เสาวภาคย์ ศรีดวม กต1/1ช
48 10022 นางสาว จริญา พงษ์สว่าง กต1/1ช
49 9298 นางสาว เอื้อการย์ มณีเกียรติโกวิท กต2/1ช
50 9328 นางสาว วลัยพร ภูพินิจเจริญสุข กต2/1ช
51 9536 นาย ปริญญา เชยกลิ่นพุฒ กต2/1ช
52 9331 นางสาว รัติกาล มะโนวัน กต2/1ช
53 9317 นางสาว รุ่งนภา อภิธนาดล กต2/1ช
54 9391 นาย สุทธิพงษ์ ประสงค์คุณ กต2/1ช
55 9539 นางสาว อนงค์ภัทร์ เฉลิมวัฒน์ กต2/1ช
56 9473 นางสาว อุรัสยา รสจันทร์ กต2/1ช
57 9311 นาย ปฐพี แก้วฉิม คธ2/1ช
58 9791 นาย ธนกร พรายแสง ภธ1/1ช


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 6 : คุณธรรมจริยธรรมศีลธรรม

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ห้อง
1 9935 นาย สมพร ถิ่นบาง 402ช
2 9844 นางสาว นัทธิชา โสภากุล 402ช
3 9934 นาย ภีมพศ พรสี่ 403ช
4 9710 นาย สุริยะ ศรีเพ็ง 403ช
5 9769 นางสาว วนัสบดี ผ่องมณี 403ช
6 9858 นางสาว ณัฐรินีย์ ผลงาม 403ช
7 9846 นาย วิศรุต ภิรมย์แย้ม 403ช
8 9738 นางสาว นลินทิพย์ ผึ้งศรี 405ช
9 9732 นางสาว นัดดา สุทินรัมย์ 405ช
10 9735 นางสาว ศศิประภา กมลภพ 405ช
11 9749 นางสาว ธัญญาภรณ์ วิวัฒน์ธนัตถ์ 405ช
12 9849 นางสาว แพรวา มาลีเมาะ 405ช
13 9885 นางสาว สุพัตรา แก้วคำ 405ช
14 9711 นางสาว ณัฐริชฌา อาษา 405ช
15 9850 นางสาว อารัญญา มหัทธนะเจริญ 501ช
16 9280 นาย สุทิวัส สะไกร 501ช
17 9427 นางสาว เพ็ญนภา อุ่นฟ้า 502ช
18 9242 นางสาว นริศรา อิสมาแอล 502ช
19 9251 นางสาว นิตยา ไพรพนา 502ช
20 9275 นางสาว เมทิตา ม่วงอยู่ 502ช
21 9289 นางสาว สรสิชา ปองสุข 502ช
22 9358 นางสาว ตองจันทร์ มามีทรัพย์ 502ช
23 9377 นางสาว ภัณฑิรา กันต่าย 502ช
24 9386 นางสาว ณัฐธิดา เรืองรัมย์ 502ช
25 9387 นางสาว กุลลดา อินทรสูต 502ช
26 9400 นางสาว ปลายฟ้า ขุนศรี 502ช
27 9405 นางสาว รินณภัทร กลิ่นวัน 502ช
28 9488 นางสาว อนัญญา นามเจริญ 502ช
29 9419 นาย พรพิทักษ์ ผิวพิมพ์ดี 502ช
30 9420 นาย นิติธร โพธิ์ประดิษฐ์ 502ช
31 9425 นาย เมธี อยู่พิทักษ์ 502ช
32 9498 นาย ธีระพงศ์ สาตร์เปี่ยม 502ช
33 9568 นางสาว วราพร นพกิจ 502ช
34 9272 นาย ธนพล พันธุรี 503ช
35 9304 นาย พัศพงศ์ เหลือจันทร์ 503ช
36 9332 นาย อนุชา แจ้งไข่ 504ช
37 9452 นางสาว อรสา หอมเจริญ 601ช
38 8881 นาย บุญสม เมฆหมอก 601ช
39 8871 นางสาว นัฐพร รักการ 601ช
40 8869 นางสาว วรัชยา วงค์สงวน 603ช
41 8889 นางสาว กัลยาพร เกิดทองดี 603ช
42 8916 นาย ชัยพัฒน์ ทองจาด 604ช
43 8775 นางสาว ปิยะธิดา พูลปั้น 604ช
44 8923 นางสาว ภาพิมล สาดยิ้ม 604ช
45 8762 นาย ณัฐกิตติ์ เกตุพราหมณ์ 604ช
46 8875 นาย โชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น 605ช
47 9658 นางสาว พรไพลิน ศึกขะชาติ กบ1/1ช
48 9667 นางสาว อารีรัตน์ ตาดอยู่ กบ1/1ช
49 9397 นางสาว วิราวรรณ วิสัชนาม กบ2/1ช
50 9394 นางสาว ภารุณี นามภักดี กบ2/1ช
51 9311 นาย ปฐพี แก้วฉิม คธ2/1ช
52 9628 นางสาว จิดาภา เสือพอน ภธ1/2ช
53 9768 นางสาว รัตนา ตุลบุตร ภธ1/2ช
54 9961 นางสาว กฤษณา ศรีวิเศษ ภธ1/1ช
55 9798 นางสาว ศศิธร แก้วตัน ภธ1/1ช
56 9865 นางสาว อาภัสรา เทศนนท์ ภธ1/1ช
57 9708 นาย สุทธิพงษ์ ชัยบุญยืน ภธ1/1ช
58 9791 นาย ธนกร พรายแสง ภธ2/1ช
59 9321 นางสาว นภาวรรณ เฉยเผือก ภธ2/1ช
60 9322 นางสาว ศิรินภาพร สดุดี ภธ2/1ช
61 9491 นาย อาณัติ กองทรัพย์ ภธ2/1ช
62 9537 นาย ชณะชัย บัญชรบวรชัย ภธ2/1ช


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 7 : มนุษย์สัมพันธ์

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ห้อง
1 9710 นาย สุริยะ ศรีเพ็ง 403ช
2 9769 นางสาว วนัสบดี ผ่องมณี 403ช
3 9775 นางสาว กัลยา อภิธนาดล 403ช
4 9846 นาย วิศรุต ภิรมย์แย้ม 403ช
5 9934 นาย ภีมพศ พรสี่ 403ช
6 9732 นางสาว นัดดา สุทินรัมย์ 405ช
7 9735 นางสาว ศศิประภา กมลภพ 405ช
8 9749 นางสาว ธัญญาภรณ์ วิวัฒน์ธนัตถ์ 405ช
9 9280 นาย สุทิวัส สะไกร 501ช
10 9267 นางสาว พานทอง แสงใส 502ช
11 9275 นางสาว เมทิตา ม่วงอยู่ 502ช
12 9289 นางสาว สรสิชา ปองสุข 502ช
13 9358 นางสาว ตองจันทร์ มามีทรัพย์ 502ช
14 9377 นางสาว ภัณฑิรา กันต่าย 502ช
15 9386 นางสาว ณัฐธิดา เรืองรัมย์ 502ช
16 9387 นางสาว กุลลดา อินทรสูต 502ช
17 9400 นางสาว ปลายฟ้า ขุนศรี 502ช
18 9405 นางสาว รินณภัทร กลิ่นวัน 502ช
19 9488 นางสาว อนัญญา นามเจริญ 502ช
20 9419 นาย พรพิทักษ์ ผิวพิมพ์ดี 502ช
21 9420 นาย นิติธร โพธิ์ประดิษฐ์ 502ช
22 9425 นาย เมธี อยู่พิทักษ์ 502ช
23 9332 นาย อนุชา แจ้งไข่ 503ช
24 9304 นาย พัศพงศ์ เหลือจันทร์ 503ช
25 9452 นางสาว อรสา หอมเจริญ 504ช
26 9282 นางสาว ปนัสนันต์ หมื่นหาญ 505ช
27 9301 นางสาว กฤติญา มะหะหมัด 505ช
28 9339 นาย เมืองนนท์ ฮวบเอี่ยม 505ช
29 9373 นางสาว ปพิชญา กาญจนปฐมพร 505ช
30 9517 นางสาว นงลักษณ์ เมฆวิลัย 505ช
31 8889 นางสาว กัลยาพร เกิดทองดี 603ช
32 8861 นาย จิรพัฒน์ ตะกรุดโฉม 603ช
33 8886 นางสาว อิสรีย์ สมอบ้าน 603ช
34 8763 นาย ธนภัทร ตาลาน 603ช
35 8916 นาย ชัยพัฒน์ ทองจาด 603ช
36 8762 นาย ณัฐกิตติ์ เกตุพราหมณ์ 604ช
37 8875 นาย โชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น 605ช
38 9397 นางสาว วิราวรรณ วิสัชนาม กบ2/1ช
39 9394 นางสาว ภารุณี นามภักดี กบ2/1ช
40 9658 นางสาว พรไพลิน ศึกขะชาติ กบ1/1ช
41 9668 นาย ชุณนิรันดร์ แก้วปัญญา กบ1/1ช
42 9311 นาย ปฐพี แก้วฉิม คธ2/1ช
43 9791 นาย ธนกร พรายแสง ภธ1/1ช
44 9321 นางสาว นภาวรรณ เฉยเผือก ภธ2/1ช
45 9322 นางสาว ศิรินภาพร สดุดี ภธ2/1ช


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 8 : จิตอาสา

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ห้อง
1 9710 นาย สุริยะ ศรีเพ็ง 403ช
2 9769 นางสาว วนัสบดี ผ่องมณี 403ช
3 9846 นาย วิศรุต ภิรมย์แย้ม 403ช
4 9934 นาย ภีมพศ พรสี่ 403ช
5 9732 นางสาว นัดดา สุทินรัมย์ 405ช
6 9735 นางสาว ศศิประภา กมลภพ 405ช
7 9749 นางสาว ธัญญาภรณ์ วิวัฒน์ธนัตถ์ 405ช
8 9849 นางสาว แพรวา มาลีเมาะ 405ช
9 9885 นางสาว สุพัตรา แก้วคำ 405ช
10 9711 นางสาว ณัฐริชฌา อาษา 405ช
11 9850 นางสาว อารัญญา มหัทธนะเจริญ 405ช
12 9280 นาย สุทิวัส สะไกร 501ช
13 9275 นางสาว เมทิตา ม่วงอยู่ 502ช
14 9419 นาย พรพิทักษ์ ผิวพิมพ์ดี 502ช
15 9425 นาย เมธี อยู่พิทักษ์ 502ช
16 9568 นางสาว วราพร นพกิจ 502ช
17 9332 นาย อนุชา แจ้งไข่ 503ช
18 9304 นาย พัศพงศ์ เหลือจันทร์ 503ช
19 9452 นางสาว อรสา หอมเจริญ 504ช
20 9268 นางสาว กนกภัณฑ์ ยิ้มโสด 505ช
21 9412 นางสาว พุทธินันท์ ภัทราจิรนนท์ 505ช
22 9433 นาย ณธกร ทัศนศิริ 505ช
23 8881 นาย บุญสม เมฆหมอก 601ช
24 8889 นางสาว กัลยาพร เกิดทองดี 603ช
25 8763 นาย ธนภัทร ตาลาน 603ช
26 8916 นาย ชัยพัฒน์ ทองจาด 603ช
27 8885 นาย เตวิช คล้ายยา 603ช
28 8775 นางสาว ปิยะธิดา พูลปั้น 604ช
29 8873 นาย เดชณรงค์ สนน้อย 604ช
30 8762 นาย ณัฐกิตติ์ เกตุพราหมณ์ 604ช
31 8769 นางสาว ณัฐชนก มีบุญ 604ช
32 8774 นางสาว โสมภา เจริญพร 604ช
33 8775 นางสาว ปิยะธิดา พูลปั้น 604ช
34 8795 นางสาว สุพัตรา จุ้ยจั่น 604ช
35 8796 นางสาว อภิญญา ปัดเพชร 604ช
36 8801 นาย เดชาชัย แนวคำ 604ช
37 8807 นาย อิทธิพล ยิ่งยง 604ช
38 8820 นาย ธนกร ช่วยชูสุข 604ช
39 8839 นาย ณัฐพล นามสว่าง 604ช
40 8842 นาย ทวีทรัพย์ เมฆเกลื่อน 604ช
41 8888 นาย วิศรุต บรรเลง 604ช
42 9064 นาย ชัยฤทธิ์ หงษ์เหิรนภา 604ช
43 9623 นางสาว พรรณปพร สวัสดิ์จันทร์ 604ช
44 8875 นาย โชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น 605ช
45 9668 นาย ชุณนิรันดร์ แก้วปัญญา กบ1/1ช
46 9397 นางสาว วิราวรรณ วิสัชนาม กบ2/1ช
47 9394 นางสาว ภารุณี นามภักดี กบ2/1ช
48 9658 นางสาว พรไพลิน ศึกขะชาติ กบ1/1ช
49 9311 นาย ปฐพี แก้วฉิม คธ2/1ช
50 9791 นาย ธนกร พรายแสง ภธ1/1ช
51 9628 นางสาว จิดาภา เสือพอน ภธ1/2ช
52 9768 นางสาว รัตนา ตุลบุตร ภธ1/2ช
53 9961 นางสาว กฤษณา ศรีวิเศษ ภธ1/2ช
54 9798 นางสาว ศศิธร แก้วตัน ภธ1/1ช
55 9865 นางสาว อาภัสรา เทศนนท์ ภธ1/1ช
56 9708 นาย สุทธิพงษ์ ชัยบุญยืน ภธ1/1ช
57 9321 นางสาว นภาวรรณ เฉยเผือก ภธ2/1ช
58 9322 นางสาว ศิรินภาพร สดุดี ภธ2/1ช
59 9491 นาย อาณัติ กองทรัพย์ ภธ2/1ช
60 9537 นาย ชณะชัย บัญชรบวรชัย ภธ2/1ช
61 10022 นางสาว จริญา พงษ์สว่าง กต1/1ช
62 9536 นาย ปริญญา เชยกลิ่นพุฒ กต2/1ช
63 9391 นาย สุทธิพงษ์ ประสงค์คุณ กต2/1ช
64 9539 นางสาว อนงค์ภัทร์ เฉลิมวัฒน์ กต2/1ช
65 9334 นางสาว เจนจิรา มั่นคง กต2/1ช
66 9467 นางสาว นนทกร มาลัยวงศ์ กต2/2ช
67 9608 นางสาว ปริศนา สาระพัฒน์ กต2/2ช
68 9313 นาย อธิป อมรประสพชัย คธ2/1ช


วันรับเกียรติบัตรทางวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาท COVID 19


ดาวน์โหลดเอกสาร :


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2024 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand