ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


นักเรียน นักศึกษาชาย สัญชาติไทย อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ที่เกิดปี พ.ศ. 2542 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62) หรือที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (เกณฑ์ทหาร) ในปี พ.ศ. 2563 ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ดำเนินการยื่นเรื่องได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 

สำหรับผู้ที่เคยยื่นขอผ่อนผันในปีที่ผ่านมา หรือจากสถาบันเดิมแล้วนั้น ไม่ต้องยื่นขอผ่อนผันอีก

เอกสารที่ต้องนำมายื่น

  1. สำเนา สด.9  จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนา สด.35  จำนวน 2 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 2 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ชุด
  5. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา  จำนวน 2 ชุด

* เอกสารทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน *


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โทร.  02 924 7601 - 5 ต่อ 301


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu