รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร Pro Academy 1/2562

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


(นักเรียน นักศึกษา สามารถค้นหาด้วยเลขประจำตัว หรือชื่อ โดยการกด Ctrl + F)


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 1 : ความตรงต่อเวลา

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ห้อง
1 9280 นายสุทิวัส สะไกร 401
2 9271 นายไชยชาญ ปรารภ 403
3 9332 นายอนุชา แจ้งไข่ 403
4 9364 นายวรเมธ ชุมผล 403
5 9269 นางสาวสุพัตรา มาแก้ว 403
6 9259 นายสมรส พิทักษ์ทศรัตน์ 403
7 9295 นางสาวกันยาวีร์ มะแม้น 404
8 9370 นายอิทธิพล รุ่งรัตน์ 404
9 9424 นางสาวชฎาพร คำเดช 405
10 9517 นางสาวนงลักษณ์ เมฆวิลัย 405
11 9279 นางสาวจีรานันท์ กิติภัทร์ถาวร 405
12 9270 นางสาววิชญาดา สิงห์สังข์ 405
13 8924 นางสาววัณนิสา หมั่นกลาง 501
14 9032 นายกอบการ เดชานุวัติ 502
15 9033 นางสาวดารณี ทับทิมไทย 502
16 8761 นางสาวสุวิชาดา อำรุณ 502
17 8759 นางสาวลัดดาวัลย์ นามนิตย์ 502
18 8850 นางสาวเมธาวี แก้วอำพัน 502
19 8896 นางสาวอารีญา วงค์เสนา 502
20 9024 นางสาวศันสนีย์ จันทร์แก้ว 502
21 8916 นายชัยพัฒน์ ทองจาด 503
22 8875 นายโชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น 505
23 8781 นายธีระภัทร สุขสีวงษ์ 505
24 8786 นางสาวสุพัตรา คำภาอินทร์ 505
25 8306 นางสาวชุติรัตน์ ทรัพย์ประกอบ 601
26 8307 นางสาวชุติภา ทรัพย์ประกอบ 601
27 8348 นางสาวอ้อยใจ คำพิลา 601
28 8349 นางสาวอารีรัตน์ ตาดอยู่ 601
29 9043 นางสาวอาริตา พลอาวุธ 601
30 8518 นายธนากร สินธุ์ไชย 601
31 8526 นางสาวธานี โจมแพง 601
32 8347 นางสาวเกษมณี พรมแย้ม 601
33 8661 นายนันทวัฒน์ เพียงขุนทด 602
34 8283 นายอนุวัฒน์ ปัทมานนท์ 603
35 8286 นายวรวิช บุญธรรม 603
36 8374 นายคมสัน ทองสุข 603
37 8520 นายอักษรเดช กาดกล้า 604
38 8317 นายไมตรี รักคำ 604
39 8415 นายไตรทศ ผนึกรัมย์ 604
40 8530 นายวรากร ผนึกรัมย์ 604
41 8686 นายวุฒินันท์ ทองสีเมือง 605
42 9484 นายราเชนทร์ สารชู กต.1/1
43 9535 นายพิทักษ์ สุวรรณประเสริฐ กต.1/1
44 9297 นางสาววิไลลักษณ์ เดินขุนทด กต.1/1
45 9465 นางสาววิไลวรรณ เดินขุนทด กต.1/1
46 9485 นายสุภัทร เจียระไนอมร กต.1/1
47 9421 นางสาวนริศรา บุญเกตุ กต.1/2
48 9497 นางสาวอาทิตยา ลดาฤทธิ์ กต.1/2
49 9608 นางสาวปริศนา สาระพัฒน์ กต.1/2
50 8985 นางสาวอำเอ้ย ตาสังฆ์ กต.2/1
51 8973 นางสาวภัทราวดี รัตนไพบูลย์ กต.2/1
52 8957 นายชนกชนม์ มงคลมะไฟ กต.2/1
53 9394 นางสาวภารุณี นามภักดี กบ.1/1
54 9327 นางสาวอภิญญา สมรุด กบ.1/1
55 9342 นางสาวศิริวรรณ ฟักแฟง กบ.1/1
56 9396 นางสาวณัฐพร แช่มชูกุล กบ.1/1
57 9397 นางสาววิราวรรณ วิสัชนาม กบ.1/1
58 9442 นางสาวพิชญาภา ปัสตัน กบ.1/1
59 9453 นายพงษ์สิทธิ์ สูงสนิท กบ.1/1
60 8950 นางสาวสุวิดา เต็มใจ กบ.2/1
61 8967 นางสาววรินทร นาทอง กบ.2/1
62 9306 นายชุติพนธ์ แจ่มประภาพร คธ1/1
63 9308 นางสาวสุภัชชา แจ้งบำรุง คธ1/1
64 9310 นางสาวปิยะภรณ์ จิตร์รังสี คธ1/1
65 9312 นางสาวชลฎา กำเนิดนนท์ คธ1/1
66 9315 นางสาวสุธิตา อุดม คธ1/1
67 9316 นางสาวมณีรัตน์ ปรางค์มณี คธ1/1
68 8984 นายอัครพล เขื่อนนอก คธ2/1
69 8945 นางสาวปริชาติ สุขคง ภธ.2/1
70 9491 นายอาณัติ กองทรัพย์ ภธ1/1
71 8949 นางสาวขวัญจิรา ชาวนา ภธ2/1


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 2 : ความรับผิดชอบ

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ห้อง
1 9244 นายชนากรณ์ ภูวอง 401
2 9280 นายสุทิวัส สะไกร 401
3 9271 นายไชยชาญ ปรารภ 403
4 9383 นายบาดีน ศิริยามัน 403
5 9474 นางสาวกนกพร เสาเปรีย 403
6 9249 นางสาวนันธิวาพร อ่องจำปา 404
7 9250 นางสาวพันธิวาพร อ่องจำปา 404
8 9295 นางสาวกันยาวีร์ มะแม้น 404
9 9370 นายอิทธิพล รุ่งรัตน์ 404
10 9253 นางสาววินิดา การะเกตุ 405
11 9270 นางสาววิชญาดา สิงห์สังข์ 405
12 9279 นางสาวจีรานันท์ กิติภัทร์ถาวร 405
13 8838 นายพงศกร วงค์แสงน้อย 501
14 8761 นางสาวสุวิชาดา อำรุณ 502
15 8927 นางสาวธนภัทร เลียวนาร์ดี 502
16 9022 นายธีรศักดิ์ ทองกัน 502
17 9032 นายกอบการ เดชานุวัติ 502
18 9033 นางสาวดารณี ทับทิมไทย 502
19 8835 นายภูริช ทิมศรีกล่ำ 503
20 8889 นางสาวกัลยาพร เกิดทองดี 503
21 8916 นายชัยพัฒน์ ทองจาด 503
22 8762 นายณัฐกิตติ์ เกตุพราหมณ์ 504
23 8801 นายเดชาชัย แนวคำ 504
24 8807 นายอิทธิพล ยิ่งยง 504
25 8781 นายธีระภัทร สุขสีวงษ์ 505
26 8786 นางสาวสุพัตรา คำภาอินทร์ 505
27 8789 นายวัฒนธรรม พานทอง 505
28 8828 นางสาวธิติมา ปิดตาละพา 505
29 8875 นายโชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น 505
30 8914 นางสาวพิมพ์ มั่งนิมิตร 505
31 8306 นางสาวชุติรัตน์ ทรัพย์ประกอบ 601
32 8307 นางสาวชุติภา ทรัพย์ประกอบ 601
33 8347 นางสาวเกษมณี พรมแย้ม 601
34 8348 นางสาวอ้อยใจ คำพิลา 601
35 8349 นางสาวอารีรัตน์ ตาดอยู่ 601
36 8427 นายชุณนิรันดร์ แก้วปัญญา 601
37 8518 นายธนากร สินธุ์ไชย 601
38 8526 นางสาวธานี โจมแพง 601
39 8512 นางสาวทิพย์สุดา ภูบาลชื่น 602
40 8562 นางสาวศิตา จุ้ยจั่น 602
41 8623 นางสาวพัทธวรรณ เรืองงาม 602
42 8283 นายอนุวัฒน์ ปัทมานนท์ 603
43 8375 นางสาววชิราพรรณ แก้วสมนึก 603
44 8397 นายวัชระ ฤกษ์ลักษณี 603
45 8406 นางสาวกวินทิพย์ นาคเกษม 603
46 8506 นางสาวฮุสนา ตาสว่าง 603
47 8620 นายณัฐกิตติ์ มรกต 603
48 8590 นายณภัทร ระภานุสิทธิ์ 603
49 8636 นางสาวธันธิวาพร อ่องจำปา 603
50 8320 นายนัทธพงศ์ แซ่โป่ว 604
51 8376 นายณัฐปคัลภ์ ทองสายศร 604
52 8520 นายอักษรเดช กาดกล้า 604
53 8618 นายกฤษณะ ตุลา 604
54 8417 นายจักรกฤษณ์ แย้มรุ่ง 604
55 8292 นางสาวพัชริดา แก้วเก็บคำ 605
56 8361 นายธนกร พรายแสง 605
57 8492 นายสุริยา สร้อยสลับ 605
58 8504 นางสาวภัสรา จาอ่อน 605
59 9593 นางสาวอนงค์ภัทร์ เฉลิมวัฒน์ กต.1/1
60 9296 นางสาวสุภาพร สุจริตสถิตานนท์ ทวิ
61 9319 นางสาวอาทิตยา สลับศรี ทวิ
62 8959 นางสาวณิรชา นรารัตน์ กต.2/1
63 8962 นางสาวอัมพรพรรณ ภิรมสุข กต.2/1
64 8973 นางสาวภัทราวดี รัตนไพบูลย์ กต.2/1
65 8985 นางสาวอำเอ้ย ตาสังฆ์ กต.2/1
66 9342 นางสาวศิริวรรณ ฟักแฟง กบ.1/1
67 9344 นายภูวนาท อริยานนท์ภิญโญ กบ.1/1
68 9394 นางสาวภารุณี นามภักดี กบ.1/1
69 9397 นางสาววิราวรรณ วิสัชนาม กบ.1/1
70 9442 นางสาวพิชญาภา ปัสตัน กบ.1/1
71 9237 นายณัฐพล ระดาเขต กบ.1/2
72 9561 นางสาวชวพร ทองฟัก กบ.1/2
73 9562 นางสาวดมิสา เอี่ยมในวงษ์ กบ.1/2
74 8953 นางสาวฟารีดา พิมพ์คำไหล กบ.2/1
75 8967 นางสาววรินทร นาทอง กบ.2/1
76 9139 นางสาววาสิฐฐี เกลียวทอง กบ.2/1
77 8956 นางสาวนัดดา ตาลงาม กบ.2/1
78 8939 นางสาววรางคณา ทาสี กบ.2/2
79 8971 นางสาวพิจิตรา ไตรสุธา คธ.2/1
80 9306 นายชุติพนธ์ แจ่มประภาพร คธ1/1
81 9314 นางสาวกวินธิดา กลบแก้ว คธ1/1
82 9315 นางสาวสุธิตา อุดม คธ1/1
83 9316 นางสาวมณีรัตน์ ปรางค์มณี คธ1/1
84 8984 นายอัครพล เขื่อนนอก คธ2/1
85 9321 นางสาวนภาวรรณ เฉยเผือก ภธ.1/1
86 9322 นางสาวศิรินภาพร สดุดี ภธ.1/1
87 9491 นายอาณัติ กองทรัพย์ ภธ.1/1
88 9540 นางสาวดวงทิพย์ ดวงตาทิพย์ ภธ.1/1
89 8945 นางสาวปริชาติ สุขคง ภธ.2/1
90 8949 นางสาวขวัญจิรา ชาวนา ภธ2/1


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 3 : การสร้างนวัตกรรม

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ห้อง
1 8375 นางสาววชิราพรรณ แก้วสมนึก 603
2 8406 นางสาวกวินทิพย์ นาคเกษม 603


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 4 : ทักษะวิชาชีพ (ได้รับรางวัลหรือได้รับการรับรอง)

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ห้อง
1 8375 นางสาววชิราพรรณ แก้วสมนึก 603
2 8406 นางสาวกวินทิพย์ นาคเกษม 603
3 9344 นายภูวนาท อริยานนท์ภิญโญ กบ.1/1


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 5 : ภาวะผู้นำ

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ห้อง
1 9280 นายสุทิวัส สะไกร 401
2 9275 นางสาวเมทิตา ม่วงอยู่ 402
3 9256 นายวันชัย บุผาลา 403
4 9271 นายไชยชาญ ปรารภ 403
5 9464 นายวายุ ตั้งธนพัฒน์ 403
6 9295 นางสาวกันยาวีร์ มะแม้น 404
7 9408 นายบอล สอนทอง 404
8 9249 นางสาวนันธิวาพร อ่องจำปา 404
9 9250 นางสาวพันธิวาพร อ่องจำปา 404
10 8838 นายพงศกร วงค์แสงน้อย 501
11 9033 นางสาวดารณี ทับทิมไทย 502
12 9032 นายกอบการ เดชานุวัติ 502
13 8761 นางสาวสุวิชาดา อำรุณ 502
14 8835 นายภูริช ทิมศรีกล่ำ 503
15 8916 นายชัยพัฒน์ ทองจาด 503
16 8762 นายณัฐกิตติ์ เกตุพราหมณ์ 504
17 8807 นายอิทธิพล ยิ่งยง 504
18 9213 นายปัณณธร ไพชยนต์ 505
19 8875 นายโชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น 505
20 8789 นายวัฒนธรรม พานทอง 505
21 8427 นายชุณนิรันดร์ แก้วปัญญา 601
22 8518 นายธนากร สินธุ์ไชย 601
23 8349 นางสาวอารีรัตน์ ตาดอยู่ 601
24 8526 นางสาวธานี โจมแพง 601
25 8562 นางสาวศิตา จุ้ยจั่น 602
26 8512 นางสาวทิพย์สุดา ภูบาลชื่น 602
27 8506 นางสาวฮุสนา ตาสว่าง 603
28 8397 นายวัชระ ฤกษ์ลักษณี 603
29 8620 นายณัฐกิตติ์ มรกต 603
30 8283 นายอนุวัฒน์ ปัทมานนท์ 603
31 8376 นายณัฐปคัลภ์ ทองสายศร 604
32 8520 นายอักษรเดช กาดกล้า 604
33 8320 นายนัทธพงศ์ แซ่โป่ว 604
34 8335 นางสาวชุลีพร พรหมเกตุจันทร์ 604
35 8332 นางสาวพัชรพร ดีศรี 604
36 8504 นางสาวภัสรา จาอ่อน 605
37 8336 นางสาวชิณา มีภู่ 605
38 8361 นายธนกร พรายแสง 605
39 8292 นางสาวพัชริดา แก้วเก็บคำ 605
40 8492 นายสุริยา สร้อยสลับ 605
41 9391 นายสุทธิพงษ์ ประสงค์คุณ กต.1/1
42 8959 นางสาวณิรชา นรารัตน์ กต.2/1
43 8973 นางสาวภัทราวดี รัตนไพบูลย์ กต2/1
44 9394 นางสาวภารุณี นามภักดี กบ.1/1
45 8950 นางสาวสุวิดา เต็มใจ กบ.2/1
46 8953 นางสาวฟารีดา พิมพ์คำไหล กบ.2/1
47 8954 นางสาวมิ่งขวัญ นาหัวนิน กบ.2/1
48 8956 นางสาวนัดดา ตาลงาม กบ.2/1
49 8967 นางสาววรินทร นาทอง กบ.2/1
50 8977 นางสาวดารารัตน์ บุญมาก กบ.2/1
51 9139 นางสาววาสิฐฐี เกลียวทอง กบ.2/1
52 8971 นางสาวพิจิตรา ไตรสุธา คธ.2/1
54 9306 นายชุติพนธ์ แจ่มประภาพร คธ1/1
55 8984 นายอัครพล เขื่อนนอก คธ2/1
56 8993 นายจิรวัสส์ จิรอาภากุล คธ2/1
57 8976 นายณัฐวุฒิ ประทุมทอง คธ2/1
58 8980 นายณัฐนนท์ เกลี้ยงมน คธ2/1
59 8945 นางสาวปริชาติ สุขคง ภธ.2/1
60 8949 นางสาวขวัญจิรา ชาวนา ภธ2/1


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 6 : คุณธรรมจริยธรรมศีลธรรม

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ห้อง
1 9378 นางสาวการณ์ฉัตร บุญครอง 401
2 9447 นางสาวศศิธร สายทอง 401
3 9285 นายธนดล ใจดี 401
4 9371 นางสาวศิลินทิพย์ สุขใย 401
5 9251 นางสาวนิตยา ไพรพนา 402
6 9255 นางสาวสิรินยา พลอยสีขำ 403
7 9385 นางสาวณัฐติการณ์ เนินกระโทก 403
8 9271 นายไชยชาญ ปรารภ 403
9 9565 นายปภพ ภัทรวดีลักษณ์ 403
10 9476 นางสาวมณฑิกา สุขเสริฐ 403
11 9335 นายจิรายุ ณรงค์เปลี่ยน 403
12 9262 นายณภัทร วงศ์นาคน้อย 404
13 9222 นายปารเมษฐ์ บุตรละคร 404
14 9370 นายอิทธิพล รุ่งรัตน์ 404
15 9226 นายชัยมงคล บุญศรี 405
16 9424 นางสาวชฎาพร คำเดช 405
17 9517 นางสาวนงลักษณ์ เมฆวิลัย 405
18 8916 นายชัยพัฒน์ ทองจาด 503
19 8845 นางสาวฐนิชา เดชสยา 503
20 9137 นายจักรพันธ์ ไทยเจริญ 504
21 8875 นายโชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น 505
22 8781 นายธีระภัทร สุขสีวงษ์ 505
23 8828 นางสาวธิติมา ปิดตาละพา 505
24 8600 นายธนธรณ์ โพธิวัฒน์ 602
25 8521 นางสาวจริยา ทับทิม 603
26 8377 นางสาวกมลทิพย์ สุขยิ่ง 603
27 8837 นางสาวสุนทรา ทามาลี 603
28 8486 นายกัมพล พัวเจริญ 604
29 8394 นายสิทธิเดช แดงวงษ์ 604
30 8579 นางสาวกัณฑรัตน์ เมี้ยนแม้น 604
31 8323 นายสุกฤษฏิ์ หลำเอี่ยม 604
32 9341 นายธีรภัทร์ เรืองพานิช กต.1/1
33 9535 นายพิทักษ์ สุวรรณประเสริฐ กต.1/1
34 9394 นางสาวภารุณี นามภักดี กบ.1/1
35 9309 นายบุญฤทธิ์ จังโส คธ.1/1
36 9306 นายชุติพนธ์ แจ่มประภาพร คธ.1/1
37 9313 นายอธิป อมรประสพชัย คธ.1/1
38 9368 นางสาวศศิกานต์ ศรีเพชร ภธ.1/1
39 8945 นางสาวปริชาติ สุขคง ภธ.2/1
40 8949 นางสาวขวัญจิรา ชาวนา ภธ.2/1


ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 7 : มนุษย์สัมพันธ์

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ห้อง
1 9280 นายสุทิวัส สะไกร 401
2 9335 นายจิรายุ ณรงค์เปลี่ยน 403
3 9503 นางสาวนริศา ม่วงมงคล 403
4 9285 นายธนดล ใจดี 404
5 9253 นางสาววินิดา การะเกตุ 405
6 8838 นายพงศกร วงค์แสงน้อย 501
7 9033 นางสาวดารณี ทับทิมไทย 502
8 9032 นายกอบการ เดชานุวัติ 502
9 8916 นายชัยพัฒน์ ทองจาด 503
10 8786 นางสาวสุพัตรา คำภาอินทร์ 505
11 8828 นางสาวธิติมา ปิดตาละพา 505
12 9213 นายปัณณธร ไพชยนต์ 505
13 8562 นางสาวศิตา จุ้ยจั่น 602
14 8336 นางสาวชิณา มีภู่ 605
15 9484 นายราเชนทร์ สารชู กต.1/1
16 9306 นายชุติพนธ์ แจ่มประภาพร คธ1/1
17 8971 นางสาวพิจิตรา ไตรสุธา คธ.2/1
18 9094 นางสาวภัคจิรา พวงขจร คธ2/2
19 8945 นางสาวปริชาติ สุขคง ภธ.2/1
20 8949 นางสาวขวัญจิรา ชาวนา ภธ.2/1ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 8 : จิตอาสา

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ห้อง
1 9280 นายสุทิวัส สะไกร 401
2 9304 นายพัศพงศ์ เหลือจันทร์ 403
3 9235 นางสาวธนาพร เกี่ยงงอน 403
4 9295 นางสาวกันยาวีร์ มะแม้น 404
5 9408 นายบอล สอนทอง 404
6 9249 นางสาวนันธิวาพร อ่องจำปา 404
7 9250 นางสาวพันธิวาพร อ่องจำปา 404
8 9370 นายอิทธิพล รุ่งรัตน์ 404
9 9439 นางสาวไอริน ขวัญรักษ์ 405
10 8868 นางสาวขวัญแก้ว กรองแสง 501
11 9033 นางสาวดารณี ทับทิมไทย 502
12 9032 นายกอบการ เดชานุวัติ 502
13 8761 นางสาวสุวิชาดา อำรุณ 502
14 8927 นายธนภัทร เลียวนาร์ดี 502
15 9022 นายธีรศักดิ์ ทองกัน 502
16 8866 นายพีระพัฒน์ ลาดกระโทก 502
17 8763 นายธนภัทร ตาลาน 503
18 8909 นายพันธวัช มุกดาหาร 503
19 8845 นางสาวฐนิชา เดชสยา 503
20 8861 นายจิรพัฒน์ ตะกรุดโฉม 503
21 8916 นายชัยพัฒน์ ทองจาด 503
22 8918 นายสิทธิโชค มัชเรศ 503
23 8807 นายอิทธิพล ยิ่งยง 504
24 8762 นายณัฐกิตติ์ เกตุพราหมณ์ 504
25 8842 นายทวีทรัพย์ เมฆเกลื่อน 504
26 8796 นางสาวอภิญญา ปัดเพชร 504
27 8758 นายครากร เมฆมาก 504
28 8789 นายวัฒนธรรม พานทอง 505
29 8875 นายโชติพงศ์ ขวัญอยู่เย็น 505
30 8914 นางสาวพิมพ์ มั่งนิมิตร 505
31 8365 นางสาวพรไพลิน ศึกขะชาติ 601
32 8299 นายวรกันต์ นิ่มนวล 602
33 8334 นายพลากร แสงสุ่ม 602
34 8661 นันทวัฒน์ เพียงขุนทด 602
35 8600 นายธนธรณ์ โพธิวัฒน์ 602
36 8562 นางสาวศิตา จุ้ยจั่น 602
37 8286 นายวรวิช บุญธรรม 603
38 8354 นายพริษฐ์ พิมพ์ทอง 603
39 8366 นายปนัสพงษ์ อินสว่าง 603
40 8525 นายจารุพงศ์ หอมเช้าเจริญ 603
41 8589 นายคมสัน บำรุงศรี 603
42 8620 นายณัฐกิตติ์ มรกต 603
43 8283 นายอนุวัฒน์ ปัทมานนท์ 603
44 8339 นางสาวดวงกมล อ่วมอ่อง 603
45 8374 นายคมสัน ทองสุข 603
46 8377 นางสาวกมลทิพย์ สุขยิ่ง 603
47 8406 นางสาวกวินทิพย์ นาคเกษม 603
48 8490 นายปัญญา โกมลานนท์ 603
49 8506 นางสาวฮุสนา ตาสว่าง 603
50 8521 นางสาวจริยา ทับทิม 603
51 8837 นางสาวสุนทรา ทามาลี 603
52 8320 นายนัทธพงศ์ แซ่โป่ว 604
53 8335 นางสาวชุลีพร พรหมเกตุจันทร์ 604
54 8353 นางสาววรินทร ด้วงธิวงศ์ 604
55 8391 นายสมหวัง จัตตุวงค์ 604
56 8415 นายไตรทศ ผนึกรัมย์ 604
57 8417 นายจักรกฤษณ์ แย้มรุ่ง 604
58 8498 นายไมตรี รักคำ 604
59 8530 นายวรากร ผนึกรัมย์ 604
60 8736 นายปาณัสม์ เงินนวม 604
61 9198 นายณัฐดนัย หนูเนตร 604
62 8332 นางสาวพัชรพร ดีศรี 604
63 8561 นายสุทธิพงษ์ ชัยบุญยืน 605
64 9394 นางสาวภารุณี นามภักดี กบ.1/1
65 9327 นางสาวอภิญญา สมรุด กบ.1/1
66 9342 นางสาวศิริวรรณ ฟักแฟง กบ.1/1
67 9344 นายภูวนาท อริยานนท์ภิญโญ กบ.1/1
68 9396 นางสาวณัฐพร แช่มชูกุล กบ.1/1
69 9397 นางสาววิราวรรณ วิสัชนาม กบ.1/1
70 9442 นางสาวพิชญาภา ปัสตัน กบ.1/1
71 9453 นายพงษ์สิทธิ์ สูงสนิท กบ.1/1
72 9237 นายณัฐพล ระดาเขต กบ.1/2
73 9561 นางสาวชวพร ทองฟัก กบ.1/2
74 9562 นางสาวดมิสา เอี่ยมในวงษ์ กบ.1/2
75 8950 นางสาวสุวิดา เต็มใจ กบ.2/1
76 8953 นางสาวฟารีดา พิมพ์คำไหล กบ.2/1
77 8954 นางสาวมิ่งขวัญ นาหัวนิน กบ.2/1
78 8956 นางสาวนัดดา ตาลงาม กบ.2/1
79 8967 นางสาววรินทร นาทอง กบ.2/1
80 8977 นางสาวดารารัตน์ บุญมาก กบ.2/1
81 9139 นางสาววาสิฐฐี เกลียวทอง กบ.2/1
82 8971 นางสาวพิจิตรา ไตรสุธา คธ.2/1
83 9311 นายปฐพี แก้วฉิม คธ1/1
84 9314 นางสาวกวินธิดา กลบแก้ว คธ1/1
85 9315 นางสาวสุธิตา อุดม คธ1/1
86 9316 นางสาวมณีรัตน์ ปรางค์มณี คธ1/1
87 8960 นายยศพล จำนงค์พันธ์ คธ2/1
88 8968 นางสาวสุรีรัตน์ กิติภัทร์ถาวร คธ2/1
89 8976 นายณัฐวุฒิ ประทุมทอง คธ2/1
90 8984 นายอัครพล เขื่อนนอก คธ2/1
91 8993 นายจิรวัสส์ จิรอาภากุล คธ2/1
92 9097 นายพิพัฒน์ โพธิ์กลิ่น คธ2/1
93 9217 นายเพชรรัตน์ ป้อมขาว คธ2/1
94 9094 นางสาวภัคจิรา พวงขจร คธ2/2
95 8945 นางสาวปริชาติ สุขคง ภธ.2/1
96 8949 นางสาวขวัญจิรา ชาวนา ภธ.2/1

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu