อาจารย์วานิช ได้รับเกียรติบัตรในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ และได้รับเกียรติบัตรการประเมินผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ในงานดังกล่าวมีคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้ผ่านการคัดเลือก เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ และได้รับมอบเกียรติบัตรการประเมินผลงานในระดับต่างๆ ดังนี้

  1. อาจารย์ทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดีมาก
  2. อาจารย์ภัทรุท นามเมือง ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดีมาก
  3. อาจารย์กานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดี
  4. อาจารย์นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดี
  5. อาจารย์อุราพร คำสิม ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน
  6. อาจารย์สุนิษา ทองสุข ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน
  7. อาจารย์พชร หมายนาค ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน
  8. อาจารย์ธาริณี ฟุ้งสาคร ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน
  9. อาจารย์เกษมศรี แป้นสุข ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ผ่าน


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu