วันออมสินไทย (1 เมษายน)

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันออมสินของไทย

วันออมสินของไทย เป็นการระลึกถึงการก่อกำเนิดขึ้นของธนาคารออมสินในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็น "วันออมสิน" ทางธนาคารออมสินได้มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรักนิสัยการออมเงินสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป โดยธนาคารออมสินทั่วประเทศได้จัดให้มีการรับฝากเงิน โดยผู้ที่ฝากเงิน จะได้รับการแจกของขวัญเป็นประจำทุกปี

ในแง่ของแนวคิดและรูปแบบการจัดการ และการจัดวางประวัติของธนาคารออมสินให้สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองของไทยตั้งแต่เมื่อแรกเรื่อยมา จะช่วยเติมเต็มความรู้ทั้งที่เกี่ยวกับสังคมไทยและความเป็นไปของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลา ซึ่ง วันที่1 เมษายน พ.ศ.2456 อันเป็นวันแรกของปีตามปฏิทิน ใช้กันอยู่ในเวลา น เป็นวันที่พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พุทธศักราช 2456 มีผลบังคับใช้ นับแต่วันนั้นมาธนาคารออมสินก็มีพัฒนาการมาในสังคมไทยอย่างยาวนาน

ความเป็นธนาคารที่ส่งเสริมการออม โดย เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งจะโยงไปได้ถึงความเป็นสถาบันที่ส่งเสริมการออมในหมู่เด็กและเยาวชน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น ธนาคารเด็ก นั่นคือเมื่อนึกถึงธนาคารออมสิน ก็นึกถึงเด็กไปโดยปริบรรยาย อาจเพราะอย่างนี้เอง ที่สื่อมวลชนบางแขนงจึงเรียกเงินฝากในธนาคารออมสินว่าเงินเด็ก


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu