โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถทางวิชาชีพในแต่ละสาขา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ดังนี้

กำหนดการ

  • รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 1-2 พ.ย. 65
  • แข่งขันภายในสถาบัน : 3-4 พ.ย. 65
  • แข่งขันระดับจังหวัด : 10-11 พ.ย. 65

รายการแข่งขัน

1) สาขาวิชาการบัญชี

1.1) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
1.2) ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

2) สาขาวิชาการตลาด

2.1) ทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Maketing Challenge"
2.2) ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ "Creative Maketing Strategy"

3) สาขาการตลาด/ทุกสาขาวิชา

3.1) ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

4.1) ทักษะการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นกราฟิก
4.2) ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

5) ทักษะพื้นฐาน

5.1) การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, เพลงไทยสากล, เพลงสากล
5.3) การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
5.4) การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
5.5) การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
5.6) การประกวดรักการอ่านภาษาไทย
5.7) การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
5.8) การประกวดมารยาทไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอใบสมัครได้ที่อาจารย์ประจำสาขาวิชา


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2022 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu