พอเพียง

 • young society by GSB : วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


  ช่วง "young society by GSB"
  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกรฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. ทางสถานี 9 MCOT


 • กิจกรรมรักการออม


  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เข้าร่วม

  กิจกรรมรักการออม ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 9:00 - 12:00 น.

  ขอชิญนักเรียน นักศึกษา นำสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ มาสมัคร virual school bank by GSB 

  เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีวินัยในการออม


 • โครงการประหยัดและออม จัดอบรมเทคนิคการออม


  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมคนดีและมีความสุข โครงการประหยัดและออม จัดอบรมเทคนิคการออม

  ในวันที่อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น.

  ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


 • โครงการสถานศึกษาพอเพียง


  โครงการสถานศึกษาพอเพียง มีการประกวดการวิเคราะห์อาชีพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่ ชนะการประกวด เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu