image 1 image 2 image 3

ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น

การแบ่งพื้นที่ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ออกตาม
อัตราส่วน 30: 30: 30: 10
ส่วนที่หนึ่ง 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ
ส่วนที่สอง 30% ทำนาปลูกข้าว
ส่วนที่สาม 30% ปลูกไม้ผล,ไม้ยืนต้น, พืชผัก, พืชไร่ ,พืชสมุนไพร
ส่วนที่สี่ 10% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และ โรงเรือน คอกสัตว์ พืชผักสวนครัว

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง

เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติตาม
แนวทางพระราชดำริจนได้ผลแล้ว จึงทำการต่อยอด
เพื่อเพิ่มรายได้ในขั้นที่สอง โดยให้เกษตรกรจัดทำกลุ่ม
หรือสหกรณ์เพื่อดำเนินการทำสิ่งใด ๆ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด

ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า

เมื่อดำเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว 
เกษตรกรจะมีรายได้ดี ฐานะมั่นคงขึ้น
เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรจึงควรพัฒนา
ไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือ ติดต่อประสานงาน
เพื่อจัดหาทุนหรือแหล่งเงินเพื่อทำธุระกิจการลงทุน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิต

How to use

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสื่อหนังสือและเว็บไซต์ AR
           เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยโปรแกรม Unity

         คณะผู้จัดทำ

นางสาวณัฐรินทร์                   อินมณี              คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายอนุวัฒน์                         เรืองอ่อน            คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสุรชัย                            เรืองฤทธิ์วรกุล     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายอภิเชษฐ์                         นุชสุดสี              คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายประวิทย์                         มงคลครุฑ          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายธนาคาร                         ธีระพัฒนารักษ์    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสิทธิพัฒน์                      อุทธา                 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายปานุวัฒน์                       พึ่งอุดม               คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายทศพล                            รูปเขียน              คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวพรทิพย์                    ระดิ่งหิน        ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

           ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

    ที่ปรึกษา

อาจารย์สิตางศ์ุ                  จุลชาต
          อาจารย์นพอนนต์               ชาครจิรเกียรติ
 อาจารย์สุวรรณ                  แสงดาว
อาจารย์สุนิษา                    ทองสุข
Mrs.Julie          Luntao        Politico