รับสมัครสมาชิก ศูนย์บ่มเพาะฯ ปีการศึกษา 2565

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ให้สามารถนำความรู้ทักษะวิชาชีพ สร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยังยืน

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบไปด้วยธุรกิจเดิม 3 ธุรกิจ คือ

  1. Be growth ให้บริการรับสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิล และงานออกแบบอื่น ๆ
  2. M&K Bakery ให้บริการจำหน่ายแซนด์วิชมีหลายไส้ (อิสลามทานได้) และคุกกี้
  3. ACC.Tree ให้บริการต้นไม้ครบวงจร

และมีแผนดำเนินงานจัดทำโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การเขียนแผนธุรกิจ แข่งขันและคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อนำไปดำเนินการจัดตั้งธุรกิจใหม่ของศูนย์บ่มเพาะ รวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงานธุรกิจจริงในด้านต่าง ๆ


เปิดรับสมัครสมาชิกศูนย์บ่มเพาะร่วมธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2565

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tDiIPSHqqsIQaZYSmivdhaLmp_KXRa-g

หรือสแกน QR Code และนำส่งฝ่ายบ่มเพาะฯ หรือครูที่ปรึกษาธุรกิจต่าง ๆ ประกอบด้วย อ.สุวรรณ แสงดาว, อ.พรทรัพย์ รักมิตร, อ.ทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล และ อ.อธิสุ พันธศรี


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu