ระบบจองเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ใส่อีเมล์ วิทยาลัยฯ เท่านั้น
เช่น 401ช, 502บ, DBT1-1M